Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Dział Inwestycji i Nieruchomości

Robert Leciński

Kierownik Działu Inwestycji                         i Nieruchomości

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 795 421 674

e-mail: robert.lecinski@rfgsa.pl

 

Dział Sprzedaży i Marketingu

Małgorzata Bartnik

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 698 386 956

e-mail: malgorzata.bartnik@rfgsa.pl

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 39
W tym miesiącu: 754
Wszystkich: 945266

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY na sprzedaż składników aktywów trwałych

Przedmiotem przetargu są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 1347/1 obręb 5, Jastrząb o powierzchni 0,2460 ha, położonej w Jastrzębiu koło Poraja w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz prawo własności posadowionych na tej działce budynków i budowli, stanowiących odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00073197/1. W skład zabudowy wchodzą: domek Zefir, budynek letniskowy, budynek świetlicy, ogrodzenie, latarnie.

Cena wywoławcza: 155 828,70 zł brutto
Wysokość wadium:  15 582,87 zł brutto
Postąpienie wynosi:   1 559,00 zł brutto

2. prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 1346/10 obręb 5, Jastrząb o powierzchni 0,1990 ha, powstałej w wyniku podziału działki oznaczonej numerem 1346/7, położonej w Jastrzębiu koło Poraja w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz prawo własności posadowionych na tej działce budynków i budowli, stanowiących odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00073197/1. W skład zabudowy wchodzą: ogrodzenie, instalacja elektryczna, szambo, latarnie, wc.

Cena wywoławcza: 126 056,55 zł brutto
Wysokość wadium:  12 605,66 zł brutto
Postąpienie wynosi:   1 261,00 zł brutto


3. prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 1346/9 obręb 5, Jastrząb o powierzchni 0,2436 ha, powstałej w wyniku podziału działki oznaczonej numerem 1346/7, położonej w Jastrzębiu koło Poraja w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz prawo własności posadowionych na tej działce budynków i budowli, stanowiących odrębną nieruchomość, dla których to praw Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00073197/1. W skład zabudowy wchodzą: portiernia, wiata ogrodowa, ogrodzenie, latarnie.

Cena wywoławcza: 154 308,42 zł brutto
Wysokość wadium:   15 430,84 zł brutto
Postąpienie wynosi:    1 543,00 zł brutto


4. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 1346/2, 1346/5 obręb 5, Jastrząb o łącznej powierzchni 0,0573 ha  oraz udział 6/24 w działce 1346/6  obręb 5, Jastrząb o powierzchni 0,0402 ha, położonej w Jastrzębiu koło Poraja w rejonie ul. Wojska Polskiego wraz z prawem własności usytuowanych na nich budynków i budowli, dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00073197/1 i CZ1M/00074523/3. W skład zabudowy wchodzą: trzy budynki letniskowe, ogrodzenie;

Cena wywoławcza: 61 487,70 zł brutto
Wysokość wadium:   6 148,77 zł brutto
Postąpienie wynosi:     615,00 zł brutto


5. udział 6/24 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 1278/25, 1278/31, 1278/37 obręb 5, Jastrząb o łącznej powierzchni 0,0182 ha, położonej  Jastrzębiu koło Poraja w rejonie ul. Wojska Polskiego wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00074525/7. W skład zabudowy wchodzą: wc, ogrodzenie;

Cena wywoławcza: 2 792,10 zł brutto
Wysokość wadium:   279,21 zł brutto
Postąpienie wynosi:    28,00 zł brutto

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 10:00, w dniu 15 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Nieruchomości opisane powyżej w punktach 1 – 5 są przedmiotem umowy dzierżawy zawartej w dniu 21.05.2007 r. na czas nieokreślony. W trakcie trwania dzierżawy obecny dzierżawca poczynił na nieruchomościach nakłady, w tym nakłady mogące powodować powstanie roszczenia dzierżawcy o zwrot wartości ulepszeń nieruchomości. Zgodnie z treścią umowy dzierżawy: „Jeżeli Dzierżawca ulepszy wydzierżawiony majątek trwały, Wydzierżawiający może wedle swego wyboru albo zatrzymać ulepszenie za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego”. Wartość nakładów dokonanych przez obecnego dzierżawcę wynosi::

- dla nieruchomości opisanej w punkcie 1         - 48 912,00 zł netto
- dla nieruchomości opisanej w punkcie 2         -   9 402,00 zł netto
- dla nieruchomości opisanej w punkcie 3         -   1 594,00 zł netto
- dla nieruchomości opisanej w punkcie 4         - 22 580,00 zł netto
- dla nieruchomości opisanej w punkcie 5         -      322,50 zł netto

Spółka informuje, że ewentualne roszczenie dzierżawcy o zwrot równowartości powyższych nakładów będzie wymagalne po rozwiązaniu umowy dzierżawy i dokonaniu zwrotu dzierżawionej nieruchomości na rzecz aktualnego na dany czas wydzierżawiającego, zatem będzie ono przysługiwać obecnemu dzierżawcy w stosunku do nabywcy nieruchomości będących przedmiotem przetargu opisanych wyżej w punkcie 1 – 5.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 14 lutego 2013 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości opisanych w punkcie 1 – 5 oraz wysokości roszczenia dzierżawcy o zwrot wartości ulepszeń, zawarte są w regulaminie przetargu, z którym ma obowiązek zapoznać się każdy uczestnik przetargu.

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Kubańska w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin - 24.01.2013.pdf pdf 838,21 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET