Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Dział Inwestycji i Nieruchomości

Robert Leciński

Kierownik Działu Inwestycji                         i Nieruchomości

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 795 421 674

e-mail: robert.lecinski@rfgsa.pl

 

Dział Sprzedaży i Marketingu

Małgorzata Bartnik

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 698 386 956

e-mail: malgorzata.bartnik@rfgsa.pl

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 126
W tym miesiącu: 4072
Wszystkich: 956877

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY na sprzedaż składników aktywów trwałych

Przedmiotem przetargu są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 28 w obrębie 266, o powierzchni 1,4488 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy Al. Pokoju, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00145652/5,
Cena wywoławcza: 516 600,00 zł brutto
Wysokość wadium: 51 660,00 zł brutto
Postąpienie wynosi: 5 166,00 zł brutto

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 29 w obrębie 266, o powierzchni 1,8058 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Brzegowej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy  w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00145652/5,
Cena wywoławcza: 681 420,00 zł brutto
Wysokość wadium:  68 142,00 zł brutto
Postąpienie wynosi:  6 815,00 zł brutto

3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 62 w obrębie 265, o powierzchni 4,4484 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy Al. Pokoju, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00145652/5,
Cena wywoławcza: 1 586 700,00 zł brutto
Wysokość wadium: 158 670,00 zł brutto
Postąpienie wynosi: 15 867,00 zł brutto

4. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki nr 9/11 i 9/14 w obrębie 302, o łącznej powierzchni 1,9624 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00081824/5,
Cena wywoławcza: 367 360,41 zł brutto
Wysokość wadium: 36 736,04 zł brutto
Postąpienie wynosi: 3 674,00 zł brutto

5. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 9/29 w obrębie 302, o powierzchni 0,9035 ha, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW CZ1C/00081824/5,
Cena wywoławcza: 200 900,82 zł brutto
Wysokość wadium: 20 090,08 zł brutto
Postąpienie wynosi: 2 010,00 zł brutto

6. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako 33, obręb 220 o powierzchni 4,4228 ha położonej w Częstochowie przy ul. Kwiatowej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00131632/8,
Cena wywoławcza: 96 760,41 zł brutto
Wysokość wadium: 9 676,04 zł brutto
Postąpienie wynosi: 968,00 zł brutto

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 10:00, w dniu 8 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 7 marca 2013 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające
z przybicia oraz wadium.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium.

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Kubańska w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin dot. przetargu.pdf pdf 645,75 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET