Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 369
W tym miesiącu: 1094
Wszystkich: 1305496

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY na sprzedaż składników aktywów trwałych

 

Przedmiotem przetargu są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości obejmującej działki oznaczone numerami 802/2, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814/2, 815/2, 786/3, 788/3, 789/5, 790/5, 791/4, 792/4, 793/2, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800/3, 941/5, 941/7, 942/3, 943/2, 944/3, 945/4, 946, 947, 948, 949, 950/4, 951/3, 952/3, 953/3, 954/3, 955/5, 957/1, 958/2, 959, 960, 961, 962/2, 964/1, 965/1, 966/1, 967/1, 968/1, 807/1, 807/2, 963/3, 963/4 o łącznej powierzchni 3,8662 ha, położonej w miejscowości Jastrząb koło Poraja przy ul. Zielonej wraz z prawem własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli, dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1M/00064821/9 oraz środki trwałe i składniki wyposażenia ujęte w ewidencji pozabilansowej,

 

Cena wywoławcza: 1 782 908,29 zł brutto

Wysokość wadium: 178 290,83 zł brutto

Postąpienie wynosi: 17 830,00 zł brutto


2. prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości obejmującej działki oznaczone numerami 1187/1, 1188/1, 1189/1, 1190/1, 1191/1, 1192/1, 1193/1, 1194/1, 1195/1, 1196/1, 1197/1, 1198/1, 1199/1, 1200/3, 1200/5, 1201/1, 1202/1, 1203/1, 1204/1, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1279/19, 1279/21, 1280/8, 1280/10, 1281/8, 1281/10, 1282/8, 1282/11, 1283/15, 817/1, 818/1, 819/1, 820/1, 821/1, 822/1, 823/1, 824/1, 825/1, 826/3, 826/5 o łącznej powierzchni 3,2585 ha, położonej w miejscowości Jastrząb koło Poraja przy ul. Zielonej oraz prawo własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli oraz środki trwałe trwale związane z gruntem (oczyszczalnia BIOKON), dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1M/00064821/9 oraz pozostałe środki trwałe,

 

Cena wywoławcza: 1 345 683,18 zł brutto

Wysokość wadium: 134 568,32 zł brutto

Postąpienie wynosi: 13 457,00 zł brutto

 

3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 2/5, 2/58, 3/3, 3/30 obręb 371 o łącznej powierzchni 0,2143 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Palmowej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  CZ1C/00067603/6

 

Cena wywoławcza: 104 960,82 zł brutto

Wysokość wadium: 10 496,08 zł brutto

Postąpienie wynosi: 1 050,00 zł brutto

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 11:00, w dniu 28 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 27 marca 2013 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Nieruchomości i ruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości opisanej powyżej zawarte są w regulaminie przetargu, z którym ma obowiązek zapoznać się każdy uczestnik przetargu.

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Kubańska w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin_ostatni.pdf pdf 1,15 MB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET