Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 357
W tym miesiącu: 1082
Wszystkich: 1305484

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

 

1. prawo wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 1202/1, 1203/1, 1204/1, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 826/5, 826/3, 825/1 o łącznej powierzchni 0,3505 ha, położonych w miejscowości Jastrząb koło Poraja oraz prawo własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli, dla których to działek Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi Księgę Wieczystą KW CZ1M/00064821/9

 

Cena wywoławcza: 162 411,23 zł brutto (VAT 23% - 76,91%, pozostała część zw.)

Wysokość wadium:   16 241,12 zł brutto

Postąpienie wynosi:    1 625,00 zł brutto

 

2. prawo wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 807/1, 806, 805, 804, 803, 802/2, 958/2, 959, 960, 961, 955/5, 954/3, 953/3, 952/3, 951/3, 800/3, 793/2, 792/4, 791/4, 790/5, 789/5, 788/3, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 946, 947, 948, 949, 941/5, 941/7, 942/3, 943/2, 944/3, 945/4, 950/4, 786/3, 962/2, 963/3 o łącznej powierzchni 2,6482 ha, położonych w Jastrzębiu koło Poraja oraz prawo własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli, dla których to działek Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi Księgę Wieczystą KW CZ1M/00064821/9;

 

Cena wywoławcza: 1 271 866,89 zł brutto (VAT 23% - 21,10%, pozostała część zw.)

Wysokość wadium:   127 186,69 zł brutto

Postąpienie wynosi:    12 719,00 zł brutto

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 13:00, w dniu 19 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 19 lutego 2014r. PORAJ” do dnia
19 lutego 2014 roku do godziny 11.00 w sekretariacie Spółki.

 

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 18 lutego 2014 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające
z przybicia oraz wadium.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udzielają p. Jolanta Zaborowska oraz p. Małgorzata Kubańska, tel. 34/363 91 83.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Kubańska w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

 

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
oświadczenie - koszty.docx docx 18,24 KB Pobierz
oświadczenie - warunki przetargu.docx docx 18,57 KB Pobierz
oświadczenie - zakres.docx docx 18,21 KB Pobierz
Poraj _regulamin.pdf pdf 551,70 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET