Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 371
W tym miesiącu: 1096
Wszystkich: 1305498

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH

Remont pomieszczeń w budynku warsztatowo-usługowym z zapleczem biurowo-socjalnym znajdującym się w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej 16 (dz. 24/3, Obr. 269).

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w SWZ,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin związania z ofertą,
  • termin wykonania zamówienia,
  • oświadczenia wykonawcy.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega, że przyjęcie oferty nastąpi wyłącznie poprzez wyraźne oświadczenie o przyjęciu oferty (zamówienie w formie pisemnej, faks lub e-mail), a w stosunku do oferty, która nie została przejęta nie będzie wysłana informacja o braku przyjęcia oferty. Każdy oferent we własnym zakresie ponosi koszty sporządzenia oferty. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyn, o czym poinformuje oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie RFG S.A. (II p. segment CD), Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, w terminie do dnia 10.02.2014 r. do godz. 10;00.

Termin wykonania zamówienia – 40 dni od dnia podpisania umowy.

Ze strony Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. osobą wskazaną do kontaktów są: Włodzimierz Krawczyk, Tel: 34/363 91 83 wew. 31, Fax: 34/363 91 85, e-mail: wlodzimierz.krawczyk@rfgsa.pl.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena ryczałtowa brutto dla danej części zamówienia – 100%.

Szczegółowy zakres robót zawiera SWZ z załącznikami nr 1-3.

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
20140131151337151.pdf pdf 1,46 MB Pobierz
ARCHIWUM - IE - przedmiar robót.pdf pdf 433,55 KB Pobierz
ARCHIWUM - IE - rys E-2.pdf pdf 212,52 KB Pobierz
ARCHIWUM - IE - rys E-4.pdf pdf 379,66 KB Pobierz
ARCHIWUM - IE - opis techniczny.pdf pdf 1,18 MB Pobierz
ARCHIWUM - IE - rys E-1.pdf pdf 515,06 KB Pobierz
ARCHIWUM - IE - rys E-3.pdf pdf 223,69 KB Pobierz
ARCHIWUM - IE - specyfikacja techniczna.pdf pdf 624,53 KB Pobierz
przedmiar robót.pdf pdf 212,55 KB Pobierz
A1.pdf pdf 197,11 KB Pobierz
I1.pdf pdf 191,64 KB Pobierz
I2.pdf pdf 65,37 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET