Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 269
W tym miesiącu: 994
Wszystkich: 1305396

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż składników aktywów trwałych

 

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

 

1. prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu, oznaczonej numerem 1401 o powierzchni 3,6500 ha, położonej w miejscowości Jastrząb koło Poraja przy ul. Wojska Polskiego 79 oraz prawo własności posadowionych na tej działce budynków i budowli wchodzących w skład Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego „Poraj”, dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00068769/4

Cena wywoławcza: 3 708 816,54 zł brutto (VAT 23% - 62,40%, pozostała część zw.)

Wysokość wadium:   370 881,65 zł brutto

Postąpienie wynosi:    37 089,00 zł brutto


2. składniki aktywów trwałych stanowiące wyposażenie Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe „Poraj”, zlokalizowanego w miejscowości Jastrząb koło Poraja przy ulicy Wojska Polskiego 79, których wykaz stanowi załącznik nr 1 Regulaminu

Cena wywoławcza: 969 727,08 zł brutto (VAT 23%)

Wysokość wadium:   96 972,71 zł brutto

Postąpienie wynosi:    9 698,00 zł brutto

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 11:00, w dniu 5 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 5 marca 2014r.” do dnia 5 marca 2014 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki.

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 4 marca 2014 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Nieruchomości i ruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udzielają p. Jolanta Zaborowska oraz p. Małgorzata Kubańska, tel. 34/363 91 83, 698 910 970, 696 403 904.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Kubańska w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin_CKS.pdf pdf 1,92 MB Pobierz
oświadczenie - warunki przetargu z2.docx docx 18,67 KB Pobierz
oświadczenie - zakres - z3.docx docx 18,29 KB Pobierz
oświadczenie - BIOKON z4.docx docx 19,36 KB Pobierz
oświadczenie - koszty z5.docx docx 18,32 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET