Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 429
W tym miesiącu: 12792
Wszystkich: 1214527

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

 

1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 10/93 obręb 302 o powierzchni 1,4252 ha, położonej w Częstochowie przy Al. Pokoju oraz prawo własności posadowionej na tej działce budowli – placu składowego, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00096558/7

 

Cena wywoławcza: 473 140,00 zł brutto (VAT 23%)

Wysokość wadium:   47 314,00 zł brutto

Postąpienie wynosi:    4 732,00 zł brutto

 

2. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem 28, obręb 266, o powierzchni 1,4488 ha, położonej w Częstochowie przy Al. Pokoju, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze CZ1C/00145652/5

 

Cena wywoławcza: 514 140,00 zł brutto (VAT 23%)

Wysokość wadium:   51 414,00 zł brutto

Postąpienie wynosi:    5 142,00 zł brutto

 

3. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem 62, obręb 265, o powierzchni 4,4484 ha, położonej
w Częstochowie przy Al. Pokoju, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze CZ1C/00145652/5

 

Cena wywoławcza: 1 583 420,01 zł brutto (VAT 23%)

Wysokość wadium:   158 342,00 zł brutto

Postąpienie wynosi:    15 835,00 zł brutto

 

4. prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 93 obręb 2, o powierzchni 1,8172 ha, położonej w Łebie przy ul. Nadmorskiej 14 oraz prawo własności posadowionych na tej działce budynków i budowli wchodzących w skład Ośrodka Wypoczynkowego „Bałtyckie Marzenie”, dla których Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00012385/2

Cena wywoławcza: 7 942 200,10 zł brutto (VAT 23%-80,61% pozostała część zw.)

Wysokość wadium:   792 220,01 zł brutto

Postąpienie wynosi:    79 423,00 zł brutto

 

5. składniki aktywów trwałych stanowiące wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego „Bałtyckie Marzenie” 

 

Cena wywoławcza: 348 938,70 zł brutto (VAT 23%)

Wysokość wadium:   34 893,87 zł brutto

Postąpienie wynosi:    3 490,00 zł brutto

 

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 11:00, w dniu 20 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 20 marca 2014r.” do dnia 20 marca 2014 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki.

 

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 19 marca 2014 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające
z przybicia oraz wadium.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Nieruchomości i ruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udzielają p. Jolanta Zaborowska oraz p. Małgorzata Kubańska, tel. 34/363 91 83, 698 910 970, 696 403 904.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Kubańska w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
oświadczenie - koszty.docx docx 18,29 KB Pobierz
oświadczenie - warunki przetargu.docx docx 18,65 KB Pobierz
oświadczenie - zakres.docx docx 18,27 KB Pobierz
regulamin_plus 28, 62_łeba_sprostowany.doc doc 74,00 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET