Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 320
W tym miesiącu: 1045
Wszystkich: 1305447

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 1/83 obręb 302 o powierzchni 0,2812 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Rejtana 6 oraz prawo własności posadowionego na tej działce budynku biurowego, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie  IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00081813/5,

Cena wywoławcza: 1 340 000,00 zł brutto (VAT – zw.)

Wysokość wadium:   134 000,00 zł

Postąpienie wynosi:    13 400,00

2. prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu  oznaczonej numerem 10/92 w obrębie 302 o powierzchni 2,3367 ha, położonej w Częstochowie przy Al. Pokoju oraz prawa własności posadowionych na tej działce budynków i budowli, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00096558/7;

 Cena wywoławcza: 743 000,00 zł brutto (VAT – zw.)

 Wysokość wadium:   74 300,00 zł

 Postąpienie wynosi:    7 500,00

3. prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerem  9/11 i 9/14 w obrębie 302 o łącznej powierzchni 1,9624 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00081824/5

Cena wywoławcza: 302 666,67 zł netto

Wysokość wadium:   30 266,67 zł

Postąpienie wynosi:    3 100,00

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami  obowiązującymi w dniu przetargu.

4. prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem  9/29 w obrębie 302 o powierzchni 0,9035 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00081824/5

Cena wywoławcza: 168 000,00 zł netto

Wysokość wadium:   16 800,00 zł

Postąpienie wynosi:    2 000,00

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

5. prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 2/5, 2/58, 3/3, 3/30 w obrębie 371, o łącznej powierzchni 0,2143 ha, położonych w Częstochowie przy ul. Palmowej, dla których której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00067603/6,

Cena wywoławcza: 125 000,00 zł netto

Wysokość wadium:   12 500,00 zł

Postąpienie wynosi:    1 500,00

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 11:00, w dniu 24 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

 Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 24 czerwca 2014r.” do dnia
24 czerwca 2014 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki.

 

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 23 czerwca 2014 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udzielają p. Jolanta Zaborowska oraz p. Małgorzata Kubańska, tel. 34/363 91 83.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Kubańska w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
oświadczenie - warunki przetarguZal1.docx docx 18,66 KB Pobierz
oświadczenie - zakresZal2.docx docx 18,28 KB Pobierz
oświadczenie - koszty Zal3.docx docx 18,30 KB Pobierz
Regulamin Czestochowa 02_06.pdf pdf 832,71 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET