Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 52
W tym miesiącu: 3809
Wszystkich: 1324491

Rada Nadzorcza Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

 działając na podstawie Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa zmienionego zarządzeniem nr 29 z dnia 23 lipca 2009 r. oraz § 29 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki

zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2014.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2014.

W wyniku przeprowadzonego badania biegły rewident:

- sporządzi i przekaże pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

- przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządu Spółki (w formie listu intencyjnego) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Od biegłego rewidenta oczekujemy:

- gotowości do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia celem złożenia wyjaśnień i informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby.

Składana oferta winna zawierać:

  • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,
  • ceny ryczałtowe oddzielnie za przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych wraz z raportami z badania tych sprawozdań,
  • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego określa się na dzień
    13 marca 2015 r., a sprawozdania skonsolidowanego na 31 marca 2015 roku.
  • wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2011, 2012, 2013) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem czy badanie obejmowało sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane,
  • pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,
  • dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu prowadzonej działalności,
  • projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie.

 

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 roku do godz. 12.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki RFG S.A. w Częstochowie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 31 sierpnia 2014 roku w siedzibie Spółki.

 

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru biegłego rewidenta, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET