Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 318
W tym miesiącu: 9418
Wszystkich: 988960

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1.prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 1/83 obręb 302 o powierzchni 0,2812 ha, położonej w Częstochowie przy
ul. Rejtana 6 oraz prawo własności posadowionego na tej działce budynku biurowego, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00081813/5,

Cena wywoławcza: 1 340 000,00 zł netto (VAT – zw.)

Wysokość wadium:   134 000,00 zł

Postąpienie wynosi:    13 400,00


2. prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 9/4 obręb 302, o łącznej powierzchni 1,3640 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00081824/5,

 Cena wywoławcza: 564 000,00 zł netto

Wysokość wadium:  56 400,00 zł

Postąpienie wynosi:   5 700,00

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.


3. prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 2/274 i 2/373 obręb 302, o łącznej powierzchni 1,4261 ha, położonych w Częstochowie w rejonie ul. Korfantego, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste
nr CZ1C/00096558/7 oraz CZ1C/00161667/1.

 Cena wywoławcza: 507 000,00 zł netto

Wysokość wadium:  50 700,00 zł

Postąpienie wynosi:   5 100,00

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

 

4. prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 824/1, 823/1, 822/1, 821/1, 820/1, 819/1, 818/1 o łącznej powierzchni 0,4981 ha, położonych w miejscowości Jastrząb koło Poraja, dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi Księgę Wieczystą KW CZ1M/00064821/9.

Cena wywoławcza: 100 000,00 zł netto

Wysokość wadium:  10 000,00 zł

Postąpienie wynosi:   5 000,00

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 11:00, w dniu 18 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 18 listopada 2014r.” do dnia
18 listopada 2014 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki.

 

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 17 listopada 2014 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udzielają p. Jolanta Zaborowska oraz p. Małgorzata Kubańska, tel. 34/363 91 83.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Kubańska w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

 

ZMIANY:

Zmienia się termin składania ofert i licytacji z dnia 13 listopada 2014 roku na dzień 18 listopada 2014 roku, oraz odpowiednio termin wpłaty wadium. Miejsce i godziny złożenia ofert nie ulegają zmianie.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
oświadczenie - warunki przetarguZal1.docx docx 18,66 KB Pobierz
oświadczenie - zakresZal2.docx docx 18,28 KB Pobierz
oświadczenie - koszty Zal3.docx docx 18,30 KB Pobierz
oświadczenie - udost terenuZ4.docx docx 19,69 KB Pobierz
Regulamin 18.pdf pdf 788,73 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET