Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 430
W tym miesiącu: 12793
Wszystkich: 1214528

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

 

1. prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 941/4, 942/2, 943/1, 944/2, 945/3, 950/2, 950/3, 951/2, 952/2, 953/2, 954/2, 955/2, 956/1, 1112/2, 1116/4, 1116/6, 1119/2, 1122/2 o łącznej powierzchni 1,8993 ha, położonych w miejscowości Jastrząb obręb 5 przy
ul. Wojska Polskiego, wraz z prawem własności usytuowanych na nich budynków i budowli, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, dla których Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00069154/7

 

Cena wywoławcza: 772 400,00 zł netto

Wysokość wadium:   77 240,00 zł

Postąpienie wynosi:    7 800,00

 

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 11:00, w dniu 09 lipca 2015 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 09 lipca 2015r.” do dnia
09 lipca 2015 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki.

 

Nieruchomość opisana powyżej jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej w dniu 02.01.2001 r. na czas nieokreślony. W trakcie trwania dzierżawy obecny Dzierżawca poczynił na nieruchomościach nakłady, w tym nakłady mogące powodować powstanie roszczenia Dzierżawcy o zwrot wartości ulepszeń nieruchomości. Wartość nakładów dokonanych przez obecnego Dzierżawcę wynosi: 205 900,00 zł netto

 

Spółka informuje, że ewentualne roszczenie Dzierżawcy o zwrot równowartości powyższych nakładów będzie wymagalne po rozwiązaniu umowy dzierżawy i dokonaniu zwrotu dzierżawionej nieruchomości na rzecz aktualnego na dany czas Wydzierżawiającego, zatem będzie ono przysługiwać obecnemu Dzierżawcy w stosunku do nabywcy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w terminie do dnia
08 lipca 2015 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, tj. w ciągu 14 dni od dnia przetargu, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udzielają p. Jolanta Zaborowska oraz p. Małgorzata Kubańska,
tel. 34/363 91 83, kom. 698 910 970, 696 403 904.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Kubańska w siedzibie Spółki pod numerem
tel. 34/363 91 83.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin oraz oświadczenia.pdf pdf 707,31 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET