Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 392
W tym miesiącu: 2016
Wszystkich: 1120662

Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi:

Dostawa i montaż 4 szt. trójfazowych elektronicznych wielotaryfowych liczników energii elektrycznej z wyświetlaczem LCD.
Każde z urządzeń powinno posiadać dopuszczenie MID.
W każdym z obiektów liczniki powinny zostać zamontowane w tablicy rozdzielni głównej, w skrzynce wyłącznika głównego lub w przypadku braku miejsca do montażu -  powinny zostać przeniesione do przyległego pomieszczenia gospodarczego.

 

Zdefiniowane w trakcie wyceny prace dodatkowe (ewentualne przejście przez ścianę pomieszczenia, montaż dodatkowej skrzynki elektrycznej) niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania, należy wyszczególnić i uwzględnić w wycenie.

 

Oferent jest zobowiązany do wizyty na obiekcie i oględzin przedmiotu zamówienia.

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega, że przyjęcie oferty nastąpi wyłącznie poprzez wyraźne oświadczenie o przyjęciu oferty (w formie pisemnej, fax lub e-mail). Każdy oferent we własnym zakresie ponosi koszty sporządzenia oferty. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź doręczona osobiście lub też może zostać przesłana faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail: monika.mstowska@rfgsa.pl

 

Osoby do kontaktu:

Monika Mstowska, tel. 735 209 182

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2021 roku, o godzinie 10:00.

Wyłonienie wykonawcy:  21 czerwca 2021 roku

Termin wykonania przedmiotu umowy – 30 czerwca 2021.

 

Wybór najkorzystniejszej ofert nastąpi w oparciu o kryterium ceny

1.

Cena

100 %

 

Wszystkie użyte przy realizacji prac materiały powinny posiadać wszelkie atesty i spełniać wymagane prawem normy, a osoby wykonujące prace powinny posiadać ważne świadectwa kwalifikacji. Dokumentacja potwierdzająca ten fakt będzie podlegać przekazaniu RFG S.A.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET