Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 443
W tym miesiącu: 12806
Wszystkich: 1214541

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie

al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa

OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARGUSTNY

na sprzedaż składników majątku trwałego

I. Informacje ogólne:

Przedmiotem przetargu jest linia technologiczna do przerobu opakowań typu PET, w skład której wchodzą:

- zespół urządzeń do rozpakowywania bel oraz ich zmiękczania:

- sito bębnowe typ O/M/1 nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- stół rozpakowywujący SW1, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- taśmociąg typ O/T/1 nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- młyn wodny typ OMŁ/1 nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- podajnik ślimakowy typ POD/1 nr fabr. 1, rok prod. 2007 dł. 4 mb (1 szt.),

- myjka wanna separacyjna typ MA 1, nr fabr. 1, rok prod. 2007 z pompą typ PA1, nr fabr 1,

rok prod. 2007 i podajnikiem ślimakowym typ POD/1 nr fabr 2, rok prod. 2007 dł. 6 mb (1 szt.),

- turbo myjka INOX typ TM, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- przesiewacz wibracyjny typ 1 POK, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- myjka wanna separacyjna typ MA/2, nr fabr. 2, rok prod. 2007 (1 szt.),

- myjka – separator typ INOX/1, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- podajnik ślimakowy typ JT/1, nr fabr. 1, rok prod. 2007, dł. 4 mb (1 szt.),

- myjka INOX separator typ SEP/1, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- turbo myjka typ TM/2, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- przesiewacz wibracyjny typ 1 POK, nr fabr. 2, rok prod. 2007 (1 szt.),

- przesiewacz wibracyjny typ 1 POK, nr fabr. 3, rok prod. 2007 (1 szt.),

- wrzutnik tworzyw typ WT/1, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- wrzutnik turbo typ WTB/1, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- turbosuszarka TS/1, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- turbosuszarka TS/2, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- młyn separator typ O/MŁ/2, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- podajnik silos typ PS/1, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- silos INOX – odpylacz typ SIL/O, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- odciąg pyłu typ OP/1, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- odciąg pyłu typ OP/2, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

- cyklon pyłu typ CP/1, nr fabr. 1, rok prod. 2007 (1 szt.),

stanowiąca własność spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, al. Pokoju nr 44, 42-202 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887.

Cena wywoławcza wynosi: 153 000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych netto) plus 23% podatku VAT;

wysokość wadium 10% ceny wywoławczej netto plus 23% podatku VAT;

postąpienie wynosi 1 882,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt dwa złote).

Na dzień publikacji ogłoszenia stawka podatku VAT wynosi 22%.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. informuje, że oczekuje się na zmianę wysokości podatku VAT z dniem

1 stycznia 2011 roku na 23%.

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 10.00

w dniu 18 stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.

w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Fortis Bank Polska S.A. w terminie do 17 stycznia 2011 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy, wzywając tę osobę do stawienia się celem jej zawarcia. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. cena nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium. Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania umowy, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w każdym czasie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia

do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia terminu na obejrzenie sprzedawanych składników aktywów trwałych proszę dokonywać pod numerem telefonu:

34 363 91 83 wew. 31.

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Andrzej Nowak w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 31.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez Spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie,

bez podania przyczyn.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET