Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 461
W tym miesiącu: 12824
Wszystkich: 1214559

Przedmiotem przetargu organizowanego przez Spółkę Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483 jest zbycie środków trwałych oraz składników wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej, znajdujących się na nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nadmorski Raj”, zlokalizowanej w Sianożętach przy ulicy Lotniczej 38, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 162/21 w obrębie Sianożęty 28, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KO1L/00006964/2.

Cena wywoławcza:  159 900,00 zł brutto.

Wysokość wadium:  15 900,00 zł brutto.

Postąpienie wynosi  1 600,00 zł brutto.

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się
o godzinie 12.00, w dniu 24 czerwca  2011 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki
nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Fortis Bank Polska S.A. w terminie do 22 czerwca 2011 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. cena nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Przedmiot przetargu można oglądać na terenie nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nadmorski Raj”, zlokalizowanej w Sianożętach przy ulicy Lotniczej 38, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 162/21 w obrębie Sianożęty 28, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr KO1L/00006964/2 oraz zapoznać się z wykazem środków trwałych i składników wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenie do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Szczegółowy wykaz rodzaju i liczby sprzedawanych środków trwałych oraz składników wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej zostanie udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.rfgsa.pl w zakładce Aktualności. Z Regulaminem Przetargu oraz wykazem rodzaju i liczby sprzedawanych środków trwałych oraz składników wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Joanna Mysłek w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew.28.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz wyżej wymienionym wykazem i dokumenty te akceptuje bez zastrzeżeń.

Ogłoszenie ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 2 czerwca 2011 roku.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET