Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 324
W tym miesiącu: 1049
Wszystkich: 1305451

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie,

 

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

 

OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY

 

na sprzedaż składników aktywów trwałych

 

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

 

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Częstochowie przy ulicy Kwiatowej 115/157, gmina Częstochowa, powiat częstochowski, stanowiącej działkę nr 33, obręb nr 220, o powierzchni 4,4228 ha oraz prawo własności posadowionych na niej budowli, stanowiących podziemne zbiorniki żelbetowe o łącznej pojemności 7500 m3, pełniące funkcje zbiorników retencyjnych na wodę, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze CZ1C/00131632/8.

 

Cena wywoławcza: 376 380,00 zł brutto

 

Wysokość wadium: 37 638,00 zł brutto

 

Postąpienie wynosi 3 800,00 zł brutto

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 10:00, w dniu 6 lipca 2011 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki

nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Fortis Bank Polska S.A. w terminie do dnia 5 lipca 2011 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. cena nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Nieruchomość można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenie do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Joanna Mysłek w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew.28.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 10 czerwca 2011 roku.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET