Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 69
W tym miesiącu: 69
Wszystkich: 1432656

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

OGŁASZA DWA PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż składników majątku trwałego

 

1)    Przedmiotem pierwszego przetargu jest prawo własności ruchomości, przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej: Huta “Częstochowa” S.A.)
z siedzibą w Częstochowie, adres: 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573‑020-60-30, REGON 000025483, tj. prawo własności następującego pojazdu:

samochód osobowy CITROEN C5 nr rejestracyjny SC 84753,

rok  produkcji  2006.

Cena wywoławcza wynosi: 22 000,00 zł (1 szt.).

Wadium wynosi: 2 200,00 zł.
Pisemne oferty zakupu wymienionego pojazdu należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 11.07.2011 roku do godziny 1600,
w siedzibie spółki pod adresem: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, z dopiskiem na kopercie „Przetarg – CITROEN C5-nie otwierać”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2011 roku o godzinie 1100 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, pod adresem: 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44.

 

2)    Przedmiotem drugiego przetargu jest prawo własności ruchomości, przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej: Huta “Częstochowa” S.A.)
z siedzibą w Częstochowie, adres: 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573‑020-60-30, REGON 000025483, tj. prawo własności następującego pojazdu:

samochód ciężarowy CITROEN JUMPER 35 L3H2 nr rejestracyjny SC 9398A,

rok  produkcji  2008.

Cena wywoławcza wynosi: 53 000,00 zł (1 szt.).

Wadium wynosi: 5 300,00 zł.
Pisemne oferty zakupu wymienionego pojazdu należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 11.07.2011 roku do godziny 1600,
w siedzibie spółki pod adresem: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, z dopiskiem na kopercie „Przetarg – CITROEN JUMPER-nie otwierać”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2011 roku o godzinie 1200 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, pod adresem: 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44.

 

Złożona oferta będzie wiązać do dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  2. oferowaną cenę,
  3. datę sporządzenia oferty i podpis,
  4. dowód wpłacenia wadium,
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia o przetargu, Regulaminem Przetargu oraz o zaakceptowaniu warunków określonych w ogłoszeniu i regulaminie, zapoznaniu się i akceptacji przedstawionego stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży,

 

a także, w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę:

 

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców (ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), a w przypadku stawiennictwa pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta.

 

Wszystkie wymienione dokumenty muszą zostać dostarczone w oryginale.

 

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Fortis Bank Polska S.A. w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

 

Prowadzący przetarg pisemny dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą. Poucza się, iż zgodnie z § 24 ust. 2 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. Wysokość postąpienia wynosić będzie 500 zł.

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni.

 

Oględzin oraz zapoznania z Regulaminem Przetargu można dokonać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Andrzej Nowak w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 31.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Sprzedającego.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 21 w zw. z § 26 ust. 1 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz. U. 2007 Nr 27, poz.177 z późn. zm.).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET