Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 82
W tym miesiącu: 82
Wszystkich: 1432669

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY

na sprzedaż składników aktywów trwałych

 

Przedmiotem przetargu są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

 

 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Łebie przy ulicy Nadmorskiej 14, powiat lęborski, stanowiącej działkę nr 93, w obrębie 2 o powierzchni 1,8172 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli, stanowiących Ośrodek Wypoczynkowy „Bałtyckie Marzenie”, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy
  w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SL1L/00012385/2.

  Cena wywoławcza:  12 286 809,60 zł brutto

  Wysokość wadium:  1 228 680,96 zł brutto  

  Postąpienie wynosi:  122 900,00 zł brutto

 2. Środki trwałe oraz składniki wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej, znajdujące się na nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Bałtyckie Marzenie”, zlokalizowanej w Łebie przy ulicy Nadmorskiej 14, powiat lęborski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 93 w obrębie 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SL1L/00012385/2.

  Cena wywoławcza:  207 501,00 zł brutto

  Wysokość wadium:  20 750,10 zł brutto

  Postąpienie wynosi:  2 100,00 zł brutto 

 3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Sianożętach, przy ul. Lotniczej 38, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, stanowiącej działkę nr 162/21, w obrębie Sianożęty 28, o powierzchni 1,5275 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli, stanowiących Ośrodek Wypoczynkowy „Nadmorski Raj”, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW KO1L/00006964/2.

  Cena wywoławcza:  8 082 100,60 zł brutto

  Wysokość wadium:  808 210,06 zł brutto

  Postąpienie wynosi:  80 900,00 zł brutto

 4. Środki trwałe oraz składniki wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej, znajdujące się na nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nadmorski Raj”, zlokalizowanej w Sianożętach przy ulicy Lotniczej 38, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 162/21 w obrębie Sianożęty 28, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KO1L/00006964/2.

  Cena wywoławcza:  159 900,00 zł brutto

  Wysokość wadium:  15 990,00 zł brutto

  Postąpienie wynosi:  1 600,00 zł brutto

 5. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Częstochowie przy Al. Pokoju, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 10/93 obręb 302 o powierzchni 1,4252 ha wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW CZ1C/00096558/7.

  Cena wywoławcza:  951 528,00 zł brutto

  Wysokość wadium:  95 152,80 zł brutto

  Postąpienie wynosi: 9 600,00 zł brutto

 6. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, zlokalizowanej przy ulicy Kucelińskiej 106/108 w Częstochowie, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki 45/1, 45/2 obręb 379, o powierzchni 0,2692 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW CZ1C/00014939/4.

  Cena wywoławcza:  216 500,00 zł brutto

  Wysokość wadium:  21 650,00 zł brutto

  Postąpienie wynosi:  2 200,00 zł brutto

 7. Prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Jastrząb koło Poraja przy ulicy Zielonej obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki 802/2, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814/2, 815/2, 786/3, 788/3, 789/5, 790/5, 791/4, 792/4, 793/2, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800/3, 941/5, 941/7, 942/3, 943/2, 944/3, 945/4, 946, 947, 948, 949, 950/4, 951/3, 952/3, 953/3, 954/3, 955/5, 957/1, 958/2, 959, 960, 961, 962/2, 964/1, 965/1, 966/1, 967/1, 968/1, 807/1, 807/2, 963/3, 963/4 o łącznej powierzchni 3,8662 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli wchodzących w skład Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji OSWiR, wraz ze środkami trwałymi i wyposażeniem znajdującym się na ww. nieruchomości, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr CZ1M/00064821/9.

  Cena wywoławcza:  2 734 639,30 zł brutto

  Wysokość wadium:  273 463,93 zł brutto

  Postąpienie wynosi:  27 400,00 zł brutto

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 10:00, w dniu 10 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

 

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Fortis Bank Polska S.A. w terminie do dnia 9 listopada  2011 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (wymóg zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie dotyczy przedmiotu przetargu, o którym mowa w pkt. 2 oraz pkt. 4 niniejszego ogłoszenia), wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. cena nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego (przy czym w odniesieniu do przedmiotu przetargu, o którym mowa w  pkt. 2 oraz pkt. 4 niniejszego ogłoszenia nie później niż w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg), nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenie do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Przedmiot przetargu, o którym mowa w pkt. 2 oraz pkt. 4 niniejszego ogłoszenia można oglądać odpowiednio na terenie nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Bałtyckie Marzenie”, zlokalizowanej w Łebie przy ul. Nadmorskiej 14, powiat lęborski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 93 w obrębie 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SL1L/00012385/2 oraz na terenie nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nadmorski Raj”, zlokalizowanej w Sianożętach przy ulicy Lotniczej 38, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 162/21 w obrębie Sianożęty 28, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KO1L/00006964/2 i zapoznać się z wykazem środków trwałych i składników wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenie do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Szczegółowy wykaz rodzaju i liczby sprzedawanych środków trwałych oraz składników wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej zostanie udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.rfgsa.pl w zakładce Aktualności.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Anna Hadryś w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew.28.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz wyżej wymienionym wykazem i dokumenty te akceptuje bez zastrzeżeń.

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET