Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 379
W tym miesiącu: 9479
Wszystkich: 989021

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie
zaprasza do składania ofert podmioty zainteresowane zarządzaniem obiektem
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Poraj”
w Jastrzębiu k/Poraja

 

Przedmiotem umowy o zarządzanie będą wybrane składniki majątku spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, adres: 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483 (Spółka) w postaci obiektu wypoczynkowo-rekreacyjno-szkoleniowego pod nazwą Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Poraj”, położonego w Jastrzębiu k/Poraja, na który składają się nieruchomości oraz ruchomości (Obiekt).

 

Oferty na zarządzanie Obiektem należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie: w sekretariacie Spółki pod adresem siedziby Spółki, w terminie do dnia 27 grudnia 2011 roku do godz. 13.00 lub złożyć korespondencyjnie w tym terminie. W przypadku składania oferty drogą korespondencyjną decyduje data jej doręczenia.
Na kopercie należy w sposób widoczny umieścić napis: „Oferta dot. zarządzania CKS Poraj. Nie otwierać”. Oferta złożona bez powyższego napisu lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie zostanie przyjęta.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę), siedzibę i adres siedziby oferenta,
 2. numer wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji,
 3. numer REGON,
 4. numer NIP,
 5. adres korespondencyjny,
 6. adres e-mail,
 7. numer telefonu,
 8. numer faksu,
 9. proponowaną wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu zarządzania Obiektem,

10.  dokumenty potwierdzające doświadczenie w zarządzaniu majątkiem oraz w prowadzeniu działalności gastronomicznej lub hotelarskiej,

 

11. w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna:

 1. kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta,
 2. w przypadku gdy w imieniu osoby fizycznej występuje inna osoba fizyczna lub inny podmiot - pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej,
 3. w przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, złożone w oryginale, w odpisie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 4. dokumenty potwierdzające poziom przychodów i sytuację finansową oferenta (np. zaświadczenie o przychodach);

12. w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru,
 2. dane osoby/osób uprawnionych do reprezentacji tego podmiotu,
 3. dane pełnomocnika podmiotu oraz pełnomocnictwo w formie pisemnej, w przypadku reprezentowania podmiotu przez tego pełnomocnika,
 4. dokumenty potwierdzające poziom obrotów generowanych przez podmiot oraz bilans podmiotu (ze stanem na dzień 31.10.2011 r.), a w przypadku jeśli podmiot nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych – bilans sporządzony w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzanie tego bilansu;

13. oświadczenie, iż oferent:

 1. nie zalega z uiszczeniem podatków albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 2. nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 3. nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 4. nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
 5. nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej,
 6. oświadczenie oferenta, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno – skarbowe (lub przeciwko osobom reprezentującym oferenta),
 7. zapoznał się z Obiektem jako przedmiotem umowy o zarządzanie, z jego stanem faktycznym i prawnym,
 8. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 33, poz. 883)”, w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna,
 9. jest związany złożoną ofertą przez określony czas (okres związania ofertą; ze wskazaniem tego czasu), który nie może być krótszy niż jeden miesiąc od ostatniego dnia składania ofert,
 10. zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia, i w ramach składanej oferty akceptuje jego treść.

Oferta złożona bez zachowania wymogów, o których mowa w pkt od 1 do 13 powyżej może nie zostać przyjęta przez Spółkę.

 

Przez dokument aktualny rozumie się dokument z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty. Oferta wraz z załączonymi dokumentami powinna być podpisana przez osoby do tego upoważnione. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą oferenci i nie podlegają one zwrotowi przez Spółkę.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2011 roku o godzinie 14.00 pod adresem siedziby Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, stosując złożone i własne kryteria ich oceny, a następnie podjęcia negocjacji z wybranymi w ten sposób oferentami.

 

Podmiot wybrany przez Spółkę do zawarcia umowy o zarządzanie Obiektem będzie zobowiązany przed przystąpieniem do zawarcia tej umowy do uiszczenia kaucji na zabezpieczenie wykonania umowy w wysokości min. 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

 

Obiekt będący przedmiotem Zarządu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Szczegółowych informacji na temat Obiektu oraz jego składników udziela pani Anna Hadryś, pod adresem siedziby Spółki, a także pod numerem telefonu: 34 363 91 83 wew. 28. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub odstąpienia od postępowania w przedmiocie wyłonienia podmiotu zarządzającego Obiektem w każdym czasie bez podania przyczyny.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET