Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 344
W tym miesiącu: 1069
Wszystkich: 1305471

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY

na sprzedaż składników aktywów trwałych

 

Przedmiotem przetargu są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

 

1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Łebie przy ulicy Nadmorskiej 14, powiat lęborski, stanowiącej działkę nr 93, w obrębie 2 o powierzchni 1,8172 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli, stanowiących Ośrodek Wypoczynkowy „Bałtyckie Marzenie”, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SL1L/00012385/2.

 

Cena wywoławcza: 8 191 207,19 zł brutto

Wysokość wadium: 819 120,72 zł brutto

Postąpienie wynosi: 82 000,00 zł brutto

 

2. Środki trwałe oraz składniki wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej, znajdujące się na nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Bałtyckie Marzenie”, zlokalizowanej w Łebie przy ulicy Nadmorskiej 14, powiat lęborski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 93 w obrębie 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SL1L/00012385/2.

 

Cena wywoławcza: 141 081,00 zł brutto

Wysokość wadium: 14 108,10 zł brutto

Postąpienie wynosi: 1 500,00 zł brutto

 

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zlokalizowanej

w Sianożętach, przy ul. Lotniczej 38, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, stanowiącej działkę nr 162/21, w obrębie Sianożęty 28, o powierzchni 1,5275 ha oraz prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli, stanowiących Ośrodek Wypoczynkowy „Nadmorski Raj”, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW KO1L/00006964/2.

 

Cena wywoławcza: 5 388 067,42 zł brutto

Wysokość wadium: 538 806,74 zł brutto

Postąpienie wynosi: 53 900,00 zł brutto

 

4. Środki trwałe oraz składniki wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej, znajdujące się na nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nadmorski Raj”, zlokalizowanej w Sianożętach przy ulicy Lotniczej 38, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 162/21 w obrębie Sianożęty 28, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą

o numerze KO1L/00006964/2.

 

Cena wywoławcza: 147 846,00 zł brutto

Wysokość wadium: 14 784,60 zł brutto

Postąpienie wynosi: 1 500,00 zł brutto

 

5. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Bugajskiej, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 8/2 obręb 228 o powierzchni 19,5207 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW CZ1C/00147379/1.

 

Cena wywoławcza: 3 168 000,00 zł brutto

Wysokość wadium: 316 800,00 zł brutto

Postąpienie wynosi: 31 700,00 zł brutto

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 10:00, w dniu 8 lutego 2012 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

 

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Fortis Bank Polska S.A. w terminie do dnia 7 lutego 2012 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (wymóg zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie dotyczy przedmiotu przetargu, o którym mowa w pkt. 2 oraz pkt. 4 niniejszego ogłoszenia), wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego (przy czym w odniesieniu do przedmiotu przetargu, o którym mowa w pkt. 2 oraz pkt. 4 niniejszego ogłoszenia nie później niż w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg), nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenie do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Przedmiot przetargu, o którym mowa w pkt. 2 oraz pkt. 4 niniejszego ogłoszenia można oglądać odpowiednio na terenie nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Bałtyckie Marzenie”, zlokalizowanej w Łebie przy ul. Nadmorskiej 14, powiat lęborski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 93 w obrębie 2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SL1L/00012385/2 oraz na terenie nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nadmorski Raj”, zlokalizowanej w Sianożętach przy ulicy Lotniczej 38, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 162/21 w obrębie Sianożęty 28, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KO1L/00006964/2 i zapoznać się z wykazem środków trwałych i składników wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenie do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Szczegółowy wykaz rodzaju i liczby sprzedawanych środków trwałych oraz składników wyposażenia ujętego w ewidencji pozabilansowej zostanie udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.rfgsa.pl w zakładce Aktualności.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Kulej – Rychter w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

(Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz wyżej wymienionym wykazem i dokumenty te akceptuje bez zastrzeżeń.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET