Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 361
W tym miesiącu: 1086
Wszystkich: 1305488

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY na sprzedaż składników aktywów trwałych

 

Przedmiotem przetargu są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. Prawo wieczystego użytkowania części nieruchomości obejmującej działki oznaczone numerami 802/2, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814/2, 815/2, 786/3, 788/3, 789/5, 790/5, 791/4, 792/4, 793/2, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800/3, 941/5, 941/7, 942/3, 943/2, 944/3, 945/4, 946, 947, 948, 949, 950/4, 951/3, 952/3, 953/3, 954/3, 955/5, 957/1, 958/2, 959, 960, 961, 962/2, 964/1, 965/1, 966/1, 967/1, 968/1, 807/1, 807/2, 963/3, 963/4 o łącznej powierzchni 3,8662 ha, położone w miejscowości Jastrząb koło Poraja przy ulicy Zielonej oraz prawa własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli wchodzących w skład Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji OSWiR, wraz z środkami trwałymi i wyposażeniem,  dla której to Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00064821/9.

 

Cena wywoławcza: 1 841 125,67 zł brutto

Wysokość wadium: 184 112,57 zł brutto

Postąpienie wynosi: 18 412,00 zł brutto

 

2. Prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem  1/83 w obrębie 302 o powierzchni 0,2812, położonej w Częstochowie przy ul. Rejtana 6 oraz prawa własności posadowionego na tej działce budynku biurowego, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie  IX Wydział Ksiąg Wieczystych          prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00081813/5.            

 

Cena wywoławcza: 10 211 000,00 zł brutto

Wysokość wadium: 1 021 100,00 zł brutto

Postąpienie wynosi: 102 110,00 zł brutto

 

3.      Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem  9/4 w          obrębie 302, o powierzchni 1,3640 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla          której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę          wieczystą nr CZ1C/00081824/5.

 

Cena wywoławcza: 879 450,00 zł brutto

Wysokość wadium: 87 945,00 zł brutto

Postąpienie wynosi: 8 795,00 zł brutto

 

4.      Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem  2/274          w obrębie 302, o powierzchni 1,1305 ha, położonej w Częstochowie w rejonie Al. Pokoju, dla          Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr          CZ1C/00096558/7.

 

Cena wywoławcza: 528 900,00 zł brutto

Wysokość wadium: 52 890,00 zł brutto

Postąpienie wynosi: 5 290,00 zł brutto

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się
o godzinie 10:00, w dniu 11 kwietnia 2012 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

 

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

 

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Kulej – Rychter w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET