Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 363
W tym miesiącu: 1088
Wszystkich: 1305490

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie Aleja Pokoju 44, zawiadamia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medycznego „AMICUS” Sp. z o.o.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy minimum 8 lat, w tym 5 - letni staż pracy na stanowisku samodzielnym,
 • wiedza w zakresie działalności spółki,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek  z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • doświadczenie niezbędne w komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
 • doświadczenie w sprawowaniu nadzoru w przedsiębiorstwach z sektora służby zdrowia,
 • doświadczenie w zakresie negocjowania/renegocjowania umów z NFZ,
 • znajomość nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej i ustawy o rachunkowości.

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 • curriculum vitae (wraz z numerem telefonu),
 • oryginały lub odpisy dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa gospodarcze,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
 • oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 17 kwietnia 2012 roku do godziny 14.00 w sekretariacie Spółki Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A., Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółki. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje czas doręczenia.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pełnomocnikowi prowadzącemu postępowanie oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenie powinno zostać przedłożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Centrum Medyczne AMICUS sp. z o.o.”.

 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 17 kwietnia  2012 roku o godzinie 15.00.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przesłuchiwani będą w kolejności zgodnej porządkiem alfabetycznym, rozpoczną się w dniu 18 kwietnia 2012r. o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki.

 

W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów uniemożliwiającej zakończenie przesłuchania w wyznaczonym dniu rozmowy kontynuowane będą w dniach następnych. Pełnomocnik  prowadzący postępowanie zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, doświadczenie zawodowe – minimum 8 lat, w tym 5-letni staż pracy na stanowisku samodzielnym,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej i ustawy o rachunkowości.

 

Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o spółce można uzyskać  osobiście  w siedzibie  Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. u Pana Waldemara Wierzyckiego  – osoba umocowana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Centrum Medyczne AMICUS sp. z o.o. od dnia  publikacji ogłoszenia. Komisja kwalifikacyjna      w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET