Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 366
W tym miesiącu: 1091
Wszystkich: 1305493

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., Aleja Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100887,  działając w swoim imieniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 21 500 (słownie: dwudziestu jeden tysięcy pięciuset) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o.  z siedzibą w Częstochowie, ul. Pokoju  44, 42-200 Częstochowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126327, zwanej dalej „Spółką”.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług pomocy doraźnej w nagłych zachorowaniach,  usług w zakresie profilaktycznej opieki medycznej i rehabilitacji. 

Wszystkim zainteresowanym, którzy po zgłoszeniu się do PKF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie, w dniach roboczych od 29 maja 2012 roku do 18 czerwca 2012 roku w godz. 10-15, po przedstawieniu odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o.  z siedzibą w Częstochowie” (dalej: „Memorandum”), zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem udziałów Spółki należy kierować do: PKF Capital Sp. z o.o., ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa (tel: +48 22 495 76 00; fax: +48 22 495 76 06) - osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Pan Jarosław Pietraszko jaroslaw.pietraszko@pkfcapital.pl  i Pan Piotr Urbański piotr.urbanski@pkfcapital.pl lub Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A., Aleja Pokoju 44, 42-202 Częstochowa  (tel. +48 34 363 91 83, fax. +48 34 363 91 85) - osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Pani Agnieszka Pasieka  agnieszka.pasieka@rfgsa.pl i Pani Anna Hadryś anna.hadrys@rfgsa.pl.

Uprzejmie prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z w/w osobami przed odbiorem Memorandum w celu umówienia się na określoną godzinę, uzyskania „Zobowiązania do zachowania poufności” i ewentualnie innych wyjaśnień.

Koszt Memorandum wynosi 100 (słownie: sto) złotych i w chwili jego odbioru należy posiadać potwierdzenie wpłaty ww. kwoty na konto RFG S.A. prowadzone w banku BNP Paribas Polska S.A. Oddział w Częstochowie o numerze 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 lub pokwitowanie wpłaty dokonanej w kasie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.

Przedmiotem negocjacji będzie: cena za nabywane udziały. Termin składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu udziałów Spółki przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum upływa w dniu 20 czerwca 2012 r. o godzinie 14.00 czasu warszawskiego. Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w dwóch egzemplarzach w zaklejonych kopertach w PKF Capital Sp. z o.o. lub Regionalnym Funduszu Gospodarczym S.A. w miejscu odbioru Memorandum. Na kopercie należy umieścić napis:

„Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu udziałów spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Amicus” Sp. z o.o.  z siedzibą w Częstochowie – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.  poinformuje każdy z podmiotów, który złoży odpowiedź, o rezultacie jej rozpatrzenia na piśmie, do dnia 6 lipca 2012 roku.

Rozpatrywane będą jedynie odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji; przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży udziałów Spółki.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET