Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 368
W tym miesiącu: 1093
Wszystkich: 1305495

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE O ZAPROSZENIU DO NEGOCJACJI

w trybie art. 19 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 – tekst jednolity z późn. zm.)

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy SA, z siedzibą w Częstochowie przy Alei Pokoju 44, 42-202, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, wysokość kapitału zakładowego 370 000 000 złotych, opłacony w całości, zwana dalej „Sprzedającym”, działając zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 – tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz art. 27 ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółki powstałe w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r. nr 27, poz. 177 z późn. zm.), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w procesie sprzedaży:

40.189 udziałów LOT Catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Sekundowej 2 w Warszawie („Udziały”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168421, o numerze NIP: 522-00-02-274, REGON: 010600258  wartości nominalnej 500 złotych każdy i łącznej 20.094.500 złotych stanowiących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników LOT Catering sp. z o.o. („Spółka”). Przy czym, nie przewiduje się sprzedaży mniejszej liczby udziałów.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością Sprzedającego. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie kompleksowych usług cateringu lotniczego, cateringu oraz prowadzenie lokali gastronomicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w negocjacjach w procesie sprzedaży udziałów Spółki, zwane dalej również „Potencjalnymi Inwestorami”, powinny zgłosić się do Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o. („Doradca”, EYCF) z siedzibą w Warszawie przy Rondo ONZ 1, Warszawa 00-124, pod adresem poczty elektronicznej lotcatering@pl.ey.com w celu uzyskania „Procedury sprzedaży udziałów w Spółce” oraz „Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności”. Zgłoszenia będą przyjmowane przez EYCF, pełniącego rolę wyłącznego doradcy w procesie sprzedaży udziałów Spółki, w terminie do dnia 13 lipca 2012 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (GMT +1).

Po przesłaniu na adres pocztowy oraz elektroniczny Doradcy podpisanego przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora Oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności, Potencjalni Inwestorzy otrzymają drogą elektroniczną „Informację o spółce LOT Catering sp. z o.o.” zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki.

Szczegółowa struktura odpowiedzi na publiczne zaproszenie do wzięcia udziału w procesie sprzedaży udziałów („Oferta wstępna”) oraz opis całości procesu sprzedaży zawarty jest w dokumencie Procedura sprzedaży udziałów w Spółce, który stanowi załącznik do „Informacji o spółce LOT Catering sp. z o.o.” oraz jest dostępny na stronie internetowej www.rfgsa.pl.

 

Pisemne Oferty wstępne należy składać w siedzibie Doradcy w terminie do dnia 13 lipca 2012 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (GMT +1), oraz w formie elektronicznej na adres: lotcatering@pl.ey.com oraz na adres: zarzad@rfgsa.pl.

 

Osobami kontaktowymi z ramienia Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o. są

Pan Michał Nowacki, oraz Pan Karol Kamiński
tel.: +48 22 667 7000, fax. +48 22 557 7001

 

 

PUBLIC INVITATION TO PARTICIPATE IN NEGOTIATIONS

pursuant to Art. 19 of the Commercialization and Privatization Act of 30 August 1996 (Polish Journal of Laws of 2002, no. 171, item 1397 – consolidated text as amended)

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy SA, with registered office in Czestochowa, address: Aleja Pokoju 44, 42-202 Czestochowa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court of Czestochowa, XVII Commercial Department of the National Court under the number 0000100887, with the share capital amounting to PLN 370 000 000, fully paid-up, further referred to as the “Seller”, pursuant to Art. 19 of the Commercialization and Privatization Act of 30 August 1996 (Polish Journal of Laws of 2002, no. 171, item 1397, consolidated text as amended), further referred to as the “Act” and pursuant to Art. 27, Paragraph 1 of the Regulation of the Council of Ministers of 13 February 2007 on the Manner and Procedure for the Organization of a Tender for Sale of Non-Current Assets by a Company Established as a Result of Commercialization (Polish Journal of Laws of 2007, no. 27, item 177 as amended), invites all interested parties to negotiate the purchase of:

40 189 shares of the company under the name of LOT Catering spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, with registered office in Warsaw, address: ul. Sekundowa 2, 02-178 Warsaw, (“Shares”), entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register under the number 0000168421, NIP (Tax Identification Number): 522-00-02-274, REGON ( The National Official Register of the Economy Units): 0106 00258 of a nominal value of PLN 500 each and PLN 20 094 500 in total, which constitute 100% of votes at the General Shareholders’ Meeting of LOT Catering Sp. z o.o. (the “Company”). Offer to purchase less than 100% of the Company will not be considered.

At the date of this invitation, the Seller is the holder of 100% of shares in the Company. The principal scope of Company’s business activity includes in particular provision of comprehensive airline and non-airline catering services, and running catering facilities within the Republic of Poland.

Entities interested in participating in negotiations regarding the purchase of shares of the Company, further referred to as “Potential Investors” should approach Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o. (“Advisor”, “EYCF”), with registered seat in Warsaw, address: Rondo ONZ 1, 00-124 Warsaw, through lotcatering@pl.ey.com email address in order to obtain “Procedure of sale of the Company’s shares” and “Non disclosure statement”. Applications for the purchase of the Company shares will be accepted by EYCF, being exclusive advisor in the transaction process of sale of the Company’s shares, until 13 July 2012, 3:00 PM (CET).

After having submitted Non-disclosure statement signed by authorized representatives of the Potential Investors to postal address and email address of the Advisor, Potential Investors will receive by e-mail „Information about LOT Catering sp. z o.o.” containing information on the legal, economic and financial condition of the Company.

 

Initial Offers should be submitted signed, in written form to the address of EYCF until 13 July 2012, 3:00 PM CET and in electronic form sent to: lotcatering@pl.ey.com and zarzad@rfgsa.pl.

 

Contact persons on the EYCF’s behalf: Mr Michał Nowacki and Mr Karol Kamiński

tel.: +48 22 667 7000, fax. +48 22 557 7001.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
procedura sprzedaży udziałów w spółce Lot Catering Sp.z o.o..pdf pdf 722,22 KB Pobierz
PROCEDURE OF THE SALE OF SHARES OF LOT CATERING SP. Z O.O..pdf pdf 625,86 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET