Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 320
W tym miesiącu: 9420
Wszystkich: 988962

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY na sprzedaż składników aktywów trwałych

Przedmiotem przetargu są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Bugajskiej, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 8/2 obręb 228 o powierzchni 19,5207 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00147379/1.

Cena wywoławcza: 2 112 000,00 zł brutto
Wysokość wadium: 211 200,00 zł brutto
Postąpienie wynosi: 21 120,00 zł brutto

2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej w Częstochowie przy Alei Pokoju, stanowiącej działkę  oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 2/274 obręb 302 o powierzchni 1,1305 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00096558/7.

Cena wywoławcza: 352 600,41 zł brutto
Wysokość wadium: 35 260,04 zł brutto
Postąpienie wynosi: 3 527,00 zł brutto

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, stanowiącej działkę  oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 9/4 obręb 302 o powierzchni 1,3640 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00081824/5.

Cena wywoławcza: 586 300,41 zł brutto
Wysokość wadium: 58 630,04 zł brutto
Postąpienie wynosi: 5 864,00 zł brutto

4. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. Rejtana 6, stanowiącej działkę  oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka 1/83 obręb 302 o powierzchni 0,2812 ha wraz z prawem własności usytuowanego na niej budynku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00081813/5.

Cena wywoławcza: 6 807 334,00 zł brutto
Wysokość wadium: 680 733,40 zł brutto
Postąpienie wynosi: 68 074,00 zł brutto

5. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „PORAJ”, zlokalizowanej w Jastrzębiu k/Poraja, stanowiącej działkę  oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1401 o powierzchni 3,6500 ha wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi Księgę Wieczystą KW CZ1M/00068769/4 oraz pozostałych środków trwałych z grup 3 - 8.

Cena wywoławcza: 8 275 560,79 zł brutto
Wysokość wadium: 827 556,08 zł brutto
Postąpienie wynosi: 82 756,00 zł brutto

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 10:00, w dniu 10 lipca 2012 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment A.

Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. w terminie do dnia 9 lipca 2012 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium zostanie zwrócone, a nabywcy zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia tj. kwota nie znajdzie się na rachunku Sprzedającego, traci prawa wynikające
z przybicia oraz wadium.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).
Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium.

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Kulej – Rychter w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83 wew. 28.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET