Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 147
W tym miesiącu: 11051
Wszystkich: 1041496

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zgromadzenie Wspólników

Spółki NZOZ Centrum Medycznego AMICUS Sp. z o.o. z/s w Częstochowie

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU


NZOZ Centrum Medycznego AMICUS Sp. z o.o. z/s w Częstochowie


1.  Stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania:

Prezes Zarządu.

 

2.   Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 9 lipca 2020 roku do godziny 15:00 w sekretariacie jedynego wspólnika - Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (RFG S.A), Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółki. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data i godzina doręczenia.

 

3. Data otwarcia zgłoszeń:

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 10 lipca 2020 roku o godzinie 10:00.


4. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przesłuchiwani będą w kolejności zgodnej
z porządkiem alfabetycznym, rozpoczną się w dniu 21 lipca 2020 roku o godz. 9:00
w siedzibie Spółki RFG S.A.. Kandydaci o terminie i godzinie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów uniemożliwiających zakończenie przesłuchania w wyznaczonym dniu rozmowy kontynuowane będą w dniach następnych. Komisja zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

 

5.  Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

1) Wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka.

2) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3) Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego.

4) Wiedza w zakresie rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

5) Wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations.

6) Wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach
z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

7) Doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

 

6. Termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce:

          Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o spółce można uzyskać osobiście w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. u Pani Kingi Golis (nr tel. 34 363 91 83) od dnia publikacji ogłoszenia do dnia końcowego terminu składania ofert.

 

7. Wymagania dla kandydatów.

Kandydaci winni posiadać:

1)  pełną zdolność do czynności prawnych

2)  korzystać z pełni praw publicznych,

3)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych.

4)  posiadać co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

5)  posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

6)  nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

 

8. Wymagania negatywne.

Kandydat nie może:

1) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie może świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) pozostawać w aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

9. Zakres informacji i oświadczeń.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1) curriculum vitae (wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej)

2) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,

3) oświadczenie o co najmniej ośmioletnim stażu pracy, w tym w tym pięcioletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym, wraz z kopią dokumentów potwierdzających te okoliczności

4) oryginały lub odpisy dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

8) oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust 2 oraz art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2006 nr 218 poz. 1592 z pozn. Zmianami) – o ile jest wymagane ustawą.

9) zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia,

10)oświadczenia, że kandydat:

10.1. nie pełni funkcji społecznego współpracownika, nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

10.2. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

10.3. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

10.4. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

10.5. nie pozostaje w aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności spółki.

11) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z treścią Załącznika do niniejszego ogłoszenia

12) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);

13) informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata.

 

10. Forma zgłoszenia.

Pisemne zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Centrum Medyczne AMICUS sp. z o.o.”


11. Pozostałe informacje.

Komisja kwalifikacyjna w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

 

 

 


 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET