Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Dział Inwestycji i Nieruchomości

Robert Leciński

Kierownik Działu Inwestycji                         i Nieruchomości

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 795 421 674

e-mail: robert.lecinski@rfgsa.pl

 

Dział Sprzedaży i Marketingu

Małgorzata Bartnik

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu

tel.: +48 34 363 91 83

tel. kom.: +48 698 386 956

e-mail: malgorzata.bartnik@rfgsa.pl

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 51
W tym miesiącu: 5698
Wszystkich: 853958

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42 – 202 Częstochowa,

OGŁASZA  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY

na sprzedaż ruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dalej zwaną „Spółką”) z siedzibą 42 – 202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. prawo własności jachtu sportowego „Leonid Teliga” wpisanego do polskiego rejestru  okrętowego  stałego  pod  nr  RO/S-S-830,  o parametrach i cechach opisanych w Certyfikacie Okrętowym Stałym, będącego w posiadaniu osoby trzeciej, którego stan techniczny opisany został szczegółowo w opinii rzeczoznawcy majątkowego mgr inż. Andrzeja Górajka.

Łączna cena wywoławcza:          25 000,00  zł netto

Wysokość wadium:                         2 500,00  zł netto

Postąpienie wynosi:                            500,00  zł netto

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.


Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 12:00, w dniu 30 listopada 2017 roku, w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A., w Częstochowie, Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG s/y LEONID TELIGA 2017r." – do dnia 29 listopada 2017 roku do godziny 14:00 w sekretariacie Spółki w Częstochowie, Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD. Oferty wiążą od dnia ich złożenia, do dnia zakończenia przetargu lub złożenia oświadczenia o ich cofnięciu. W przypadku wysłania oferty pocztą, datą i godziną jej złożenia jest data i godzina wpływu korespondencji do sekretariatu RFG S.A.

 

            Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 45 1090 2590 0000 0001 3267 5302 prowadzony w Bank Zachodni WBK S.A. w terminie do dnia 29 listopada 2017 roku – godz. 14:00, przy czym datą uiszczenia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego RFG S.A.

            Poucza się, iż zgodnie z pkt. 13 i 15 Regulaminu, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

            Spółka, po zakończeniu przetargu, w terminach sprecyzowanych w Regulaminie  zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

            Poucza się, iż zgodnie z pkt. 13 i 15 Regulaminu, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg jednakże nie później niż w chwili podpisania umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

            Przedmiot przetargu można oglądać na terenie Mariny Gocław w Szczecinie oraz zapoznać się z dokumentacją dot. przedmiotu przetargu w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udziela p. Robert Leciński, tel. 34/363 91 83, 696 403 904.

            Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Robert Leciński w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83, 696 403 904.

            Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Przetargu dostępnym w siedzibie Spółki, na witrynie internetowej spółki pod adresem www.rfgsa.pl   oraz na stronie podmiotowej Ministra Energii.

            Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

            Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert – bez podania przyczyny.

            Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

            Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Ogłoszenie o przetargu.pdf pdf 57,27 KB Pobierz
Regulamin przetargu.pdf pdf 57,03 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET