Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 164
W tym miesiącu: 11555
Wszystkich: 991097

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości

 

Przedmiotem przetargów są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Częstochowie przy ul.Kucelińskiej, obejmującej działkę 9/29 obręb 302 o powierzchni 0.9035 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00081824/5 oraz prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 9/40, obręb 302, o powierzchni 0,0295 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00134660/4, wraz z ustanowieniem służebności przejazdu i przechodu na prawie użytkowania wieczystego działki nr 9/33 obręb 302 o powierzchni 0,4519 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00134660/4 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego w/w działek 9/29 i 9/40.

Łączna cena wywoławcza:           459.000,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 netto)

Wysokość wadium:                      46.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych, 00/100 netto)

Postąpienie wynosi:                     10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 netto)

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Częstochowie przy ul. Brzegowej / al.Pokoju, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych 28 obręb 266 o powierzchni 1,4488 ha oraz ½ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/4 obręb 266  o powierzchni 0,0046 ha dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00145652/5 oraz ¼ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/5 obręb 266 o powierzchni 0,1789 ha stanowiącej nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00182509/9 (RFG S.A. przysługuje 2/4 części prawa użytkowania wieczystego do działki 29/5, ½ cz. prawa użytkowania wieczystego do działki została zbyta 8 stycznia 2019 roku)

 

Łączna cena wywoławcza:     680.000,00 zł netto (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:                34.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100gr 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu przetargu.

3. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Częstochowie przy ul. Brzegowej / al.Pokoju, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych 62 obręb 265 o powierzchni 4,4484 ha oraz ½ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/4 obręb 266  o powierzchni 0,0046 ha dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00145652/5 oraz ¼ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/5 obręb 266 o powierzchni 0,1789 ha stanowiącej nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00182509/9 (RFG S.A. przysługuje 2/4 części prawa użytkowania wieczystego do działki 29/5, ½ cz. prawa użytkowania wieczystego do działki została zbyta 8 stycznia 2019 roku)

 

Łączna cena wywoławcza:     2.460.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:                123.000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               25.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu przetargu.

4. prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerem 9/11 i 9/14 w obrębie 302 o łącznej powierzchni 1,9624 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00081824/5

 

Łączna cena wywoławcza:     1.022.000,00 zł netto (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:                51.100,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto  złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu przetargu.

5. prawo własności zabudowanej działki 46/1 obręb 379 o powierzchni 0,1563 ha oraz niezabudowanej działki 46/2 obręb 379 o powierzchni 0,0040 ha, dla których to działek Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00170837/0, przy czym działka 46/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 54m2, murowanym budynkiem gospodarczym o pow. 24m2 oraz drewnianym budyniem gospodarczym. Prawo własności nie zostało do chwili obecnej ujawnione w treści księgi wieczystej, przy czym do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności doszło z mocy prawa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716)

 

Łączna cena wywoławcza:     49.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:                2.450,00. zł netto (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.


6. prawo własności niezabudowanej działki 49/4 obręb 379 o powierzchni 0,1640 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00058748/8

 

Łączna cena wywoławcza:     12.000,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:                600,00 zł netto (słownie: sześćset złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych, 00/100gr netto)

 

7. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki 68 obręb 382 o powierzchni 0,3160 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00172800/6, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na działce

 

Łączna cena wywoławcza:     73.000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:                3.650,00 zł netto (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               3.000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100gr netto)

 

Przetargi ustne w drodze publicznej licytacji prowadzone przez Spółkę rozpoczną się o godzinie 1000 w dniu 28 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD. Kolejność prezentowanych ofert zgodna z treścią ogłoszenia:

a) pkt 1. wyznaczony zostaje na godzinę 1000

b) pkt 2. wyznaczony zostaje na godzinę 10 20

c) pkt 3. wyznaczony zostaje na godzinę 10 40

d) pkt 4. wyznaczony zostaje na godzinę 11 00

e) pkt 5. wyznaczony zostaje na godzinę 11 20

f) pkt 6. wyznaczony zostaje na godzinę 1140

g) pkt 7. wyznaczony zostaje na godzinę 12 00

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 28 listopada 2019r”. – do dnia 27 listopada 2019 roku do godziny 1500 w sekretariacie Spółki w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD. Oferty wiążą od dnia ich złożenia, do dnia zakończenia przetargu lub złożenia oświadczenia o ich cofnięciu. W przypadku wysłania oferty pocztą, datą i godziną jej złożenia jest data i godzina wpływu korespondencji do sekretariatu RFG S.A.

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 45 1090 2590 0000 0001 3267 5302  w terminie do dnia 27 listopada 2019 roku do godziny 1500, przy czym datą uiszczenia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego RFG S.A.

Poucza się, iż zgodnie z pkt 13 i 16  Regulaminu, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone - zgodnie z treścią Regulaminu, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, w terminach sprecyzowanych w Regulaminie  zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z pkt 13 i 16 Regulaminu, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

Przedmiot przetargu można oglądać w terenie oraz zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udziela p. Robert Leciński, tel. 34/363 91 18, 795 421 674.

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Robert Leciński w siedzibie Spółki oraz pod numerem tel. 34/363 91 18, 795 421 674.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Przetargu dostępnym
w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
w każdym czasie, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych składników aktywów trwałych wymienionych w niniejszym regulaminie, bez podania przyczyn. W przypadku takim oferentowi nie przysługują roszczenia o naprawienie potencjalnej szkody.

 

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. a)-c),

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert – bez podania przyczyny.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

 

Nieruchomości 1 i 2: http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=1571

Nieruchomość 3 i 4: http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=1622

Nieruchomość 5 i 6:  http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=1573

Nieruchomość 7: http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=1623

 

 

 

 
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Oświadczenie doc 26,50 KB Pobierz
Ogłoszenie o przetargu 28.11.2019 pdf 334,58 KB Pobierz
Regulamin przetargu 28.11.2019 pdf 637,98 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET