Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 177
W tym miesiącu: 4111
Wszystkich: 1187155

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości

 

Przedmiotem przetargów są przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A., dalej zwaną „Spółką”) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

 1.    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Częstochowie przy ul. Brzegowej / al.Pokoju, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych 29/6 obręb 266 o powierzchni 0,7294 ha oraz ¼ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/5 obręb 266 o powierzchni 0,1789 ha stanowiących części nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste nr CZ1C/00145652/5

 

Łączna cena wywoławcza:    430.000,00 zł netto (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:               21.500,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100gr 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu przetargu.

 2.    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Częstochowie przy ul. Brzegowej / al.Pokoju, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych 29/7 obręb 266 o powierzchni 0,8151 ha oraz ¼ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/5 obręb 266 o powierzchni 0,1789 ha stanowiących części nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste nr CZ1C/00145652/5,

 

Łączna cena wywoławcza:    475.000,00 zł netto (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:               23.750,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100gr 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu przetargu.

 

3.    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Częstochowie przy ul. Brzegowej / al.Pokoju, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych 28 obręb 266 o powierzchni 1,4488 ha, ¼ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/5 obręb 266 o powierzchni 0,1789 ha oraz ½ udziału w prawie użytkowania wieczystego działki 29/4 o powierzchni 0,0046 ha stanowiących części nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste nr CZ1C/00145652/5,

 

Łączna cena wywoławcza:    680.000,00 zł netto (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:               34.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100gr 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu przetargu.

 4.    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy al. Pokoju, obejmującej działkę 10/206 obręb 302 o powierzchni 0.9094 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00096558/7 wraz z prawem własności budynków, urządzeń i uzbrojenia zlokalizowanego na działce oraz ½ udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu, położonych w Częstochowie przy al. Pokoju nr 10/208, obręb 302, o powierzchni 0.2323 ha  oraz 10/94, obręb 302, o powierzchni 0.1286 ha dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00174985/0,

 

Łączna cena wywoławcza:    430.000,00 zł netto (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:               21.500,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100gr 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu przetargu.

 5.    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowamek położonej w Częstochowie przy ul.Kucelińskiej, obejmującej działkę 9/29 obręb 302 o powierzchni 0.9035 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00081824/5 wraz z działkami nr 9/40, obręb 302, o powierzchni 0,0295 ha  oraz 9/33, obręb 302, o powierzchni 0,4519 ha wraz ze składnikiem budowlanym dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr CZ1C/00134660/4

 

Łączna cena wywoławcza:    480.000,00 zł netto (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100gr netto)

Wysokość wadium:               24.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych, 00/100gr netto)

Postąpienie wynosi:               10.000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100gr 00/100gr netto)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu przetargu.

 

Przetargi ustne w drodze publicznej licytacji prowadzone przez Spółkę rozpoczną się
o godzinie 1000 w dniu 24 października 2018 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD. Kolejność prezentowanych ofert zgodna z treścią ogłoszenia:

a) pkt 1. wyznaczony zostaje na godzinę 1000

b) pkt  2. wyznaczony zostaje na godzinę 10 40

c) pkt  3. wyznaczony zostaje na godzinę 11 20

d) pkt 4. wyznaczony zostaje na godzinę 12 00

e) pkt  5. wyznaczony zostaje na godzinę 12 40

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone
w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 24 października 2018r”. – do dnia 23 października 2018 roku do godziny 1500 w sekretariacie Spółki w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD. Oferty wiążą od dnia ich złożenia, do dnia zakończenia przetargu lub złożenia oświadczenia o ich cofnięciu. W przypadku wysłania oferty pocztą, datą i godziną jej złożenia jest data i godzina wpływu korespondencji do sekretariatu RFG S.A.

 

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 45 1090 2590 0000 0001 3267 5302 prowadzony w Bank Zachodni WBK S.A. w terminie do dnia 23 października 2018 roku – do godziny 1500, przy czym datą uiszczenia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego RFG S.A.

 

Poucza się, iż zgodnie z pkt 13 i 16  Regulaminu, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, w terminach sprecyzowanych w Regulaminie  zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z pkt 13 i 16 Regulaminu, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Przedmiot przetargu można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udziela p. Robert Leciński, tel. 34/363 91 18, 795 421 674.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Robert Leciński w siedzibie Spółki oraz pod numerem tel. 34/363 91 18, 795 421 674.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Przetargu dostępnym
w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej.

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
w każdym czasie, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych składników aktywów trwałych wymienionych w niniejszym regulaminie, bez podania przyczyn. W przypadku takim oferentowi nie przysługują roszczenia o naprawienie potencjalnej szkody.

 

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. a)-c),

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert – bez podania przyczyny.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

Orientacja przestrzenna: http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=1415

 
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Ogłoszenie o przetargu pdf 301,17 KB Pobierz
Regulamin przetargu pdf 506,14 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET