Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 316
W tym miesiącu: 1041
Wszystkich: 1305443

Regionalny Fundusz  Gospodarczy S.A.

z siedzibą w Częstochowie ul. Aleja Pokoju 44

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne AMICUS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

 

1. Stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania:

Prezes Zarządu.

2. Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 4 kwietnia 2018 roku do godziny 1300 w sekretariacie Spółki Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A., Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółki. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje godzina doręczenia.

3. Data otwarcia zgłoszeń:

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 4 kwietnia 2018 roku o godzinie 1400.

4. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przesłuchiwani będą w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym, rozpoczną się w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godz. 900 w siedzibie Spółki. Kandydaci o terminie i godzinie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów uniemożliwiających zakończenie przesłuchania w wyznaczonym dniu rozmowy kontynuowane będą w dniach następnych. Komisja zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

5. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

1. Wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka.

2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3. Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
    zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
    pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego.

4. Wiedza w zakresie rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli
    finansowej przedsiębiorstwa.

5. Wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations.

6. Wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych
     stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

7. Doświadczenie kandydata niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

8. Wiedza w zakresie zasad działalności podmiotów leczniczych.

6. Termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce:

Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o spółce można uzyskać osobiście w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. u Pani Ewy Messjasz od dnia publikacji ogłoszenia do dnia końcowego terminu składania ofert.

7. Wymagania.

1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie lub finanse (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania w służbie
    zdrowia) staż pracy minimum 5 lat, w tym 3- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
2. wiedza o zakresie działalności spółki, oraz o sektorze w którym działa Spółka
3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
5. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
6. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
7. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
8. doświadczenie niezbędne w komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
9. znajomość nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej i ustawy
    o rachunkowości,
10. znajomość działalności podmiotów leczniczych,
11. dobry stan zdrowia.

8. Wymagania negatywne.

Kandydat nie może:

1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim
    lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia
    lub innej umowy o podobnym charakterze,

2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania
    zobowiązań,

3. być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie może świadczyć pracy na podstawie umowy
    zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5. pozostawać w aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności spółki.

9. Zakres informacji i oświadczeń.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1. curriculum vitae (wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej),
2. oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
3. oświadczenie o co najmniej ośmioletnim stażu pracy, w tym w tym pięcioletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
4. oryginały lub odpisy dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe,
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka
    zarządu w spółkach handlowych,
8. zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia,
9. oświadczenia, że kandydat:
    9.1. nie pełni funkcji społecznego współpracownika, nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim
           lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, nie świadczy pracy na podstawie umowy
           zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
    9.2. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do
            zaciągania zobowiązań,
    9.3. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia
            lub innej umowy o podobnym charakterze,
    9.4. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy
            kapitałowej,
    9.5. nie pozostaje w aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności spółki.
10. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści:
     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa
      Zarządu NZOZ CM „AMICUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
      danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata.

10. Forma zgłoszenia.

Pisemne zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Centrum Medyczne AMICUS sp. z o.o.”

11. Pozostałe informacje.

Komisja kwalifikacyjna w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET