Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 248
W tym miesiącu: 1133
Wszystkich: 1407974

Rada Nadzorcza Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt.  5 Statutu Spółki

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020, spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp.  z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 i sporządzenia z nich pisemnego sprawozdania.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp.  z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych umów zawieranych przez RFG S.A. oraz NZOZ CM „AMICUS” Sp. z o.o.  Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Radę Nadzorczą
RFG S.A. stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem w zakresie badania sprawozdania finansowego RFG S.A., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A., natomiast w zakresie badania sprawozdania finansowego NZOZ CM „Amicus” Sp. z o.o. z/s w Częstochowie, wybór oferenta stanowi jedynie rekomendację dla Zgromadzenia Wspólników wymienionej spółki i nie rodzi po stronie oferenta roszczenia o podpisanie i realizację umowy w tym zakresie.

W wyniku przeprowadzonego badania  wyłoniony oferent

- sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

- przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządów Spółek (w formie listu  do zarządu ) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki .

Informacja dot. systemu rachunkowości NZOZ CM Amicus Sp. z o.o. przekazana zostanie również do wiadomości jedynego wspólnika spółki  tj. RFG S.A.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

- gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy lub Zgromadzeniach Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty

Składana oferta winna zawierać:

 • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności,  wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych,
 • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,
 • oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi  odpowiedni przeprowadzenie  badania
 • oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym o spełnianiu warunków  określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach
 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 • ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za każdy badany rok obrotowy za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na:

- dzień 13 marca 2020 roku za rok obrotowy 2019

- dzień 12 marca 2021 roku za rok obrotowy 2020

a sprawozdania skonsolidowanego na:

- 31 marca 2020 roku za rok obrotowy 2019

- 31 marca 2021 roku za rok obrotowy 2020

 • wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2016, 2017, 2018) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem czy badanie obejmowało sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane,
 • pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,
 • dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru
 • projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” Sp.  z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

 

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki RFG S.A. w Częstochowie.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 6 września 2019 roku w siedzibie Spółki.

Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi dnia 13 września 2019 roku.

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET