Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 340
W tym miesiącu: 1225
Wszystkich: 1408066

Rada Nadzorcza Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt.  5 Statutu Spółki

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 i sporządzenia z nich pisemnego sprawozdania oraz dla celów rekomendacji podmiotom zależnym w grupie kapitałowej RFG S.A.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A. za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 oraz oceny oferty również dla celów rekomendacji firmy audytorskiej podmiotom zależnym do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządów za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

Zamówienie realizowane będzie na podstawie odrębnych umów zawieranych przez RFG S.A. oraz ewentualnie przez spółki zależne. Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Radę Nadzorczą RFG S.A. stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem w zakresie badania sprawozdania finansowego RFG S.A., badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RFG S.A., natomiast w zakresie badania sprawozdania finansowego spółek NZOZ Centrum Medyczne Amicus Sp. z o.o. z/s w Częstochowie, HUTMAR S.A. z/s w Częstochowie i Jurajski Agro Fresh Park S.A. z/s w Kościelcu, wybór oferenta stanowi jedynie rekomendację dla Zgromadzenia Wspólników lub rad nadzorczych wymienionych spółek i nie rodzi po stronie oferenta roszczenia o podpisanie i realizację umowy w tym zakresie. W ramach grupy kapitałowej poza w/w spółkami pozostaje również spółka Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z/s w Częstochowie, jednak podmiot ten posiada zawartą obecnie umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021r.

W wyniku przeprowadzonego badania  wyłoniony oferent

- sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415. Z późn. zm.)

- przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządów Spółek (w formie listu  do zarządu ) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki .

Informacja dot. systemu rachunkowości podmiotów z grupy kapitałowej przekazana zostanie również do wiadomości RFG S.A.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

- gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji
z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa
w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach lub Zgromadzeniach Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty

Składana oferta winna zawierać:

 • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności,  wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych,
 • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń celem ich zminimalizowania
 • oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi  odpowiedni przeprowadzenie  badania
 • oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym o spełnianiu warunków  określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach
 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 • ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za każdy badany rok obrotowy za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na:

- dzień 15 marca 2022 roku za rok obrotowy 2021

- dzień 14 marca 2023 roku za rok obrotowy 2022

 

a sprawozdania skonsolidowanego na:

- dzień 15 kwietnia 2022 roku za rok obrotowy 2021

- dzień 14 kwietnia 2023 roku za rok obrotowy 2022

 

 • wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2020, 2019, 2018) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem czy badanie obejmowało sprawozdanie jednostkowe i sprawozdanie skonsolidowane,
 • pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,
 • dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej – w formie poświadczonej za zgodność kserokopii
 • aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru

 

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 września 2021  roku do godz. 16.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki RFG S.A. w Częstochowie.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 24 września 2021 roku w siedzibie Spółki.

Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 24 września 2021 roku.

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Umowa na sporządzenie sprawozdania jednostkowego RFG S.A. i skonsolidowanego grupy kapitałowej RFG S.A. zawarta zostanie na zasadach wskazanych we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W załączeniu:

- wzór umowy

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
wzór umowy pdf 239,20 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET