Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 451
W tym miesiącu: 12814
Wszystkich: 1214549

Rada Nadzorcza

Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa

zawiadamia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowiska Wiceprezesa Zarządu
Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie

 Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy minimum 5 lat,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 •  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

 Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • Życiorys (curriculum vitae)
 • Dane kontaktowe, w tym numer  telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), korespondencyjny adres pocztowy,
 • oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
 • oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
 • oryginały lub odpisy dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • oświadczenie o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 8 marca 2016 roku do godziny 15.00 w siedzibie Zarządu Spółki w Częstochowie, Al. Pokoju 44, w sekretariacie Spółki lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółki.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia do Spółki.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem  wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenie powinno zostać przedłożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.”.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu  9 marca 2016 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy przesłuchiwani będą w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym odbędą się w siedzibie Spółki w dniach od 10 do 15 marca 2016 roku. Kandydaci o terminie i godzinie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów uniemożliwiającej zakończenie przesłuchania w wyznaczonym dniu rozmowy kontynuowane będą w dniach następnych. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą
w szczególności:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego.

Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o Spółce można uzyskać osobiście w sekretariacie Spółki w dniach od 22 lutego 2016 roku do  8 marca 2016 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Rada Nadzorcza w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu,
a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET