Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 334
W tym miesiącu: 1219
Wszystkich: 1408060

zawiadamia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowiska Wiceprezesa Zarządu
Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie

 

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe, lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek minimum 3 lata,
 • staż pracy minimum 5 lat,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 •  nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

 Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • życiorys (curriculum vitae),
 • dane kontaktowe, w tym numer  telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), korespondencyjny adres pocztowy,
 • oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
 • oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
 • oryginały lub odpisy dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • oświadczenie o złożeniu Ministrowi  Energii oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592, z późn. zm.),
 • podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli kandydat przekazuje dane obejmujące szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 18.02.2019 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zarządu Spółki w Częstochowie, Al. Pokoju 44, w sekretariacie Spółki lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółki.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia do Spółki.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenie powinno zostać przedłożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „ Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.”.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 28.02.2019 r. - 01.03.2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.


W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów uniemożliwiającej zakończenie przesłuchania w wyznaczonym dniu rozmowy kontynuowane będą w dniach następnych. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

Rozmowy przeprowadzane będą w siedzibie Spółki pod adresem 42-200 Częstochowa, al. Pokoju 44, II piętro – w sali konferencyjnej.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

Rada Nadzorcza ustala zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, na który składają się:

 • zakres działalności Spółki oraz wiedza o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników – Kodeks Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.),
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 z późn. zm.),
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – Ustawa o  ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne  (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 z późn. zm),
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego – Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa z września 2017 roku.

Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o Spółce można uzyskać osobiście w sekretariacie Spółki w dniach 11-18.02.2019r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Rada Nadzorcza w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu,
a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
załącznik nr 1 docx 15,52 KB Pobierz
załącznik nr 2 docx 12,29 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET