Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 301
W tym miesiącu: 1026
Wszystkich: 1305428

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A.) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

 

1. prawo wieczystego użytkowania działek gruntu oznaczonych numerami: 1/90; 1/91; 1/92; 1/15; 1/18; 1/97; 1/101; 1/103; 1/105; obręb 302, o łącznej pow.1,4656 ha, położonych w Częstochowie – fragment ulicy Trochimowskiego, zabudowanych nawierzchnią asfaltową i chodnikiem z kostki brukowej, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00134662/8 (dla działek nr: 1/90; 1/91; 1/92) oraz księgę wieczystą nr CZ1C/00134660/4 (dla działek nr 1/15; 1/18; 1/97, 1/101; 1/103; 1/105)

 

Cena wywoławcza: 914 000,00 zł netto

Wysokość wadium:   91 400,00 zł

Postąpienie wynosi:  10 000,00


2. prawo wieczystego użytkowania działek gruntu oznaczonych numerami: 2/199 oraz 2/240, obręb 302, o łącznej pow. 0,4398 ha, położonych w Częstochowie – fragment ul. Bojemskiego, zabudowanych nawierzchnią asfaltową i chodnikiem z kostki brukowej, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00103165/8

 

Cena wywoławcza: 366 000,00 zł netto

Wysokość wadium:   36 600,00 zł

Postąpienie wynosi:    4 000,00


3. prawo wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej numerem: 10/14  obręb 302 o pow. 0,2314 ha, położonej w Częstochowie – pętla autobusowa przy  Al. Pokoju, zabudowanej nawierzchnią asfaltową i chodnikiem z kostki brukowej, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00096558/7

 

     Cena wywoławcza: 169 000,00 zł netto

     Wysokość wadium:   16 900,00 zł

     Postąpienie wynosi:    2 000,00

 

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się o godzinie 11:00, w dniu 05 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 05 stycznia 2016r.” do dnia 05 stycznia 2016 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki.

 

Na nieruchomościach opisanych powyżej, w części położona jest kostka brukowa, która nie stanowi nakładów dokonanych przez Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. i została wykonana bez wiedzy i zgody Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.

 

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w terminie do dnia 04 stycznia 2016 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia oferenta, który wygrał przetarg o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając go do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, tj. w ciągu 14 dni od dnia przetargu, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Nieruchomości można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udziela p. Małgorzata Kubańska, tel. 34/363 91 83, kom. 696 403 904.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Kubańska w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
regulamin-drogi.pdf pdf 211,00 KB Pobierz
oświadczenie - warunki przetarguZal1.docx docx 18,66 KB Pobierz
oświadczenie - info o kost brZal2.docx docx 18,91 KB Pobierz
oświadczenie - koszty Zal3.docx docx 18,40 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET