Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 323
W tym miesiącu: 9423
Wszystkich: 988965

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,

OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY

na sprzedaż składników aktywów trwałych

 

Przedmiotem przetargu jest przysługujące Spółce Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (dawniej Huta “Częstochowa” S.A., dalej zwaną „Spółką”) z siedzibą 42-202 Częstochowa, Al. Pokoju 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, NIP 573-020-60-30, REGON 000025483:

 

1.prawo własności aktywów trwałych - urządzeń przesyłowych oraz innych urządzeń podobnych w rozumieniu art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, wchodzących w skład pompowni ścieków „RAKÓW”, posadowionych na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasto Częstochowa, położonym w Częstochowie przy ul. Rejtana/Al Pokoju obręb 273, na działkach numer: 14/2, 15/2, 16/2, 16/4, 17/1, 18/1, 19/3, 22/1, 30/4, 31/6, 31/5, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW nr CZ1C/00165768/7, CZ1C/00168237/7 oraz CZ1C/00013214/9 tj:

a)    budynek pompowni ścieków przemysłowych o powierzchni zabudowy 320 m2 i powierzchni użytkowej 278,19m2 wraz ze stacją trafo o powierzchni 21,51 m2

b)    piaskownik o kubaturze 166,4 m3 i kubaturze konstrukcji 25m3

c)    elementy utwardzenia terenu w postaci ciągów komunikacji wewnętrznej – nawierzchnia z asfaltobetonu na podbudowie z tłucznia i okrawężnikowana, niezbędne do obsługi pompowni, o powierzchni 650 m2

d)    sieć oświetlenia zewnętrznego składająca się z 9 sztuk słupów żelbetowych typu ŻN-10 wraz z oprawami oświetleniowymi ( w tym 3 podwójne) oraz typową siecią zasilania kablowego o dł. 385 m 

e)    ogrodzenie z elementów trwałych wraz z furtką oraz bramą stalową o łącznej długości 346 m

 

Łączna cena wywoławcza: 405.000,00 zł netto

Wysokość wadium:   40.500,00 zł

Postąpienie wynosi:    5.000,00

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi
w dniu przetargu.

 

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się
o godzinie 11:00,
w dniu 14 października 2016 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu powinny zostać złożone
w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG 14 października 2016r. - Pompownia” do dnia 14 października 2016 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Spółki w Częstochowie Al. Pokoju 44, II piętro, segment CD. Oferty wiążą od dnia ich złożenia, do dnia zakończenia przetargu lub złożenia oświadczenia o ich cofnięciu.

 

Poucza się, iż zgodnie z Regulaminem Przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki nr 66 1600 1097 0002 3401 8792 6150 prowadzony w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w terminie do dnia 13 października 2016 roku. Decyduje data wpływu na rachunek Sprzedającego.

Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Spółka, po zakończeniu przetargu, zawiadamia osobę, która wygrała przetarg
o terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wzywając tę osobę do stawienia się celem zawarcia umowy.

Poucza się, iż zgodnie z § 21 cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, tj. w ciągu 14 dni od dnia przetargu, jednakże nie później niż w chwili podpisania aktu notarialnego, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy).

 

Przedmiot przetargu można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44, po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Informacji udziela p. Małgorzata Jończyk, tel. 34/363 91 83, 696 403 904.

 

Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w siedzibie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S. A. w Częstochowie przy Al. Pokoju nr 44. Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Jończyk w siedzibie Spółki pod numerem tel. 34/363 91 83.

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz. U. nr 27, poz.177 z 2007 roku).

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne na stronie Spółki www.rfgsa.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Regulamin_pomopownia.pdf pdf 693,82 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET