Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 364
W tym miesiącu: 1249
Wszystkich: 1408090

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa (dawna nazwa Huta „Częstochowa” S.A.).

poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownika

Ośrodków Wypoczynkowych

„Jurajska Przystań” oraz „ Leśna Radość”

 położonych w Jastrzębiu Gmina Poraj

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie działań na terenie obiektów ( m.in. zarządzanie personelem, administracja),
 • organizacja usług wczasowych, hotelarskich, a także pobytów konferencyjnych
  i szkoleniowych,
 • zapewnienie prawidłowej obsługi imprez plenerowych, branżowych i integracyjnych,
 • nadzór nad realizacją obsługi klientów indywidualnych i grupowych,
 • planowanie i koordynowanie działań promocyjnych gwarantujących zapewnienie właściwej reklamy i marketingu,
 • stała analiza i optymalizacja kosztów,
 • współtworzenie oraz realizacja planów i rozliczeń finansowych ośrodków.
 • stały kontakt z gośćmi ośrodków, zapewnienie im pełnej satysfakcji z korzystania
  z usług ośrodka,
 • nadzorowanie i koordynowanie działań zatrudnionego personelu,
 • nadzorowanie i kontrolowanie jakości świadczonych usług w celu zagwarantowania odpowiednich standardów,
 • współpraca z klientami, dostawcami oraz nadzorowanie dostaw produktów,
 • współpraca z portalami rezerwacyjnymi,
 • zapewnienie właściwego stanu sanitarnego obiektów oraz bezpiecznych
  i higienicznych warunków pracy,
 • przygotowywanie ośrodków do kontroli, PPOŻ, SANEPID, NADZÓR BUDOWLANY, UDT, etc.
 • stałe dostosowywanie prowadzonej działalności hotelowej i szkoleniowej do wymagań i potrzeb rynku turystycznego,
 • współtworzenie oraz realizacja strategii firmy w obszarze powierzonych zadań,
 • nastawienie na osiąganie wymiernych celów i aktywne poszukiwanie możliwości maksymalizowania przychodów,


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie minimum średnie,  preferowane wyższe w zakresie organizacji i zarządzania, turystyka, hotelarstwo,
 • 5-letni staż pracy, preferowany staż w zarządzaniu ośrodkiem wypoczynkowym, hotelem, pensjonatem, restauracją,
 • znajomość przepisów z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym: ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy
  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; znajomość z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz rachunkowości; znajomość przepisów pokrewnych z zakresu organizacji wypoczynku,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność podejmowania decyzji i egzekwowania ich realizacji,
 • komunikatywność,
 • zdolności organizacyjne, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • odporność na sytuacje konfliktowe, cierpliwość, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pozyskiwania klientów,

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, rosyjskiego
 • prawo jazdy kategorii B.
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • stabilną pracę w uznanej firmie,
 • realny wpływ na kształtowanie strategii firmy w zakresie działalności turystycznej,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rfgsa@rfgsa.pl
lub listownie na adres:

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
Aleja Pokoju 44
42-202 Częstochowa

w terminie do 19 września godzina 12.00

Więcej o obiektach na stronach: www.jurajskaprzystan.pl  oraz  www.lesnaradosc.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000100887, NIP 573-020-60-30.

Dane kontaktowe Administratora: e-mail: rfgsa@rfgsa.pl; tel. 034 363 91 83

 • Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@rfgsa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO), natomiast inne dane, w tym np. dane do kontaktu, czy wizerunku na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w przyszłych rekrutacjach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Ponadto, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

a)      w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 4.

b)      w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 24 miesięcy.

 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora usługi związane przetwarzaniem danych w celach realizacji procesu rekrutacji;
 • Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)      prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

b)     prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)      prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

d)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

e)      prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Pana tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody;

f)      w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wysłać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy;

g)     Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

 • Podanie przez Pana/Panią danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów związanych z przebiegiem procesu rekrutacji.
 • W oparciu o Pani/Pana dane  osobowe  Administrator nie  będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET