Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 174
W tym miesiącu: 18559
Wszystkich: 1353526

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa (dawna nazwa Huta „Częstochowa” S.A.). Spółka posiada w swojej ofercie ok. 65 ha gruntów, w tym nieruchomości niezabudowane, nieruchomości zabudowane oraz obiekty turystyczne, położone na terenie województwa śląskiego. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.  obecnie  działa  również  w branży budownictwa kubaturowego, budując w Częstochowie budynek wielorodzinny z garażem podziemnym.  

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista w Dziale Inwestycji i Nieruchomości

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • specyfikowanie zapytań ofertowych i pozyskiwanie kontrahentów,
 • przygotowywanie umów we współpracy z kancelarią radcy prawnego,
 • kontakt i współpracę z kontrahentami,
 • nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez Spółkę,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości,
 • współpraca z urzędami i instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań, inwestycji i regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem oferty inwestycyjnej Spółki, działań zmierzających do pozyskiwania, obsługi i sprzedaży nieruchomościami gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem oraz ewidencją ilościową majątku trwałego oraz dokumentacji związanej z dzierżawami środków trwałych.

Wymagania:

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenie wyższe w obszarze budownictwa, geodezji lub architektury,
 • Znajomość przedmiotowych regulacji prawnych i umiejętność sprawnego wyszukiwania odpowiednich przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach z zakresu prawa: budowlanego, geodezyjnego, nieruchomości i innych powiązanych,
 • Znajomość programów typu CAD, Word, Excel,
 • Umiejętność korzystania z publicznych zasobów danych (m.in. geoportale, BIP),
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,
 • Doświadczenie projektowe lub znajomość programów geodezyjnych będzie atutem.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w uznanej firmie i doświadczonym zespole,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wyposażenie niezbędny sprzęt,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i udział w szkoleniach,
 • Możliwość udziału w kształtowaniu przestrzeni urbanistycznej miasta i regionu.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rfgsa@rfgsa.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji

Zgodnie  z  art. 13  Rozporządzenia PE i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27 kwietnia 2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000100887, NIP 573-020-60-30.

Dane kontaktowe Administratora: e-mail: rfgsa@rfgsa.pl; tel. 034 363 91 83

 • Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@rfgsa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym np. dane do kontaktu, czy wizerunku na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ponadto Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także na potrzeby przyszłych  rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 • Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora usługi związane przetwarzaniem danych w celach realizacji procesu rekrutacji;
 • Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)      prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

b)      prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)      prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

d)      prawo wniesienia sprzeciwu;

e)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

f)    prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Pana tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody;

g)   w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wysłać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy;

h)    Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

 • Podanie przez Pana/Panią danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów związanych z przebiegiem procesu rekrutacji.
 • W oparciu o Pani/Pana dane  osobowe  Administrator nie  będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET