Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 21
W tym miesiącu: 232
Wszystkich: 1382643

pod nazwą: „Budowa 18 garaży, jednostanowiskowych, blaszanych o konstrukcji stalowej wraz z przyłączem, instalacją elektryczną i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej”

Inwestycja planowana jest w Częstochowie przy  ul. Palmowej, działka o nrze ewid. 50, obręb 371.

Termin składania ofert upływa w dniu 1 marca  2021 roku, o godzinie 10:00

Z uwagi na brak wystarczającej liczy ofert, wyznacza się drugi termin postępowania.

Oferty można składać do dnia 30 marca 2021r, do godziny 12:00.

 

 

 

Częstochowa, 15 marca 2021 roku

 

 

 

sygn. sprawy: DIiN.21.2.2021 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

     Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA 18 GARAŻY, JEDNOSTANOWISKOWYCH, BLASZANYCH O KONSTRUKCJI STALOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM, INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ”

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Częstochowie przy  ul. Palmowej, działka o numerze ewidencyjnym 50, obręb 371.  

 

 

 

Zakres prac obejmuje:

 

¾    Zagospodarowanie terenu budowy, w tym doprowadzenie energii elektrycznej umożliwiające pracę urządzeń elektrycznych i zapewnienie oświetlenia.

 

¾    Budowę dwóch zespołów garażowych, łącznie 18 garaży jednostanowiskowych, blaszanych o konstrukcji stalowej, prefabrykowanych, dla pojazdów osobowych.

 

¾    Wykopy oraz przekopy wykonywane w gruncie kat.III – 11,15 m³.

 

¾    Roboty ziemne w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1km. – 219 m³.

 

¾    Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe – 11 m³.

 

¾    Podwalina żelbetowa – 1,32 m³.

 

¾    Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o gr. do 0,3 m, dwustronnie deskowane – 0,151 m³.

 

¾    Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli, pręty żebrowane – 0,748 t.

 

¾    Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV na głębokość 20 cm. – 230,51 m².

 

¾    Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 3 cm. grubości - 230,51 m².

 

¾    Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 230,51 m².  

 

¾    Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 491,51 m². 

 

¾    Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układana mechanicznie na podsypce cementowo piaskowej - 230,51 m². 

 

¾    Tynki zewnętrzne cementowe kat.II wykonywane ręcznie – 55,22 m². 

 

¾    Obróbki blacharskie z blachy powlekanej – 2,2 m².   

 

¾    Montaż instalacji elektrycznej garaży.

 

¾    Montaż instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem, studniami deszczowymi, wpustami deszczowymi i odwodnieniem liniowym.

 

 

 

 

 

Prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, według projektów technicznych, stanowiących załączniki niniejszego Zapytania. Formalności, w tym zapewnienie Kierownika Budowy i kierowników branżowych oraz uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie leżą po stronie Wykonawcy.

 

 

 

 

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Każdy oferent we własnym zakresie ponosi koszty sporządzenia oferty. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź doręczona osobiście lub też może zostać przesłana faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail: wojciech.kulawiak@rfgsa.pl

 

 

 

Osoby do kontaktu:

 

Tomasz Nowak, tel. 532 546 085

 

Wojciech Kulawiak, tel. 696 055 926

 

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca  2021 roku, o godzinie 12:00.

 

Wyłonienie wykonawcy do 9 kwietnia 2021.

 

Podpisanie umowy do 30 kwietnia 2021.

 

Termin wykonania przedmiotu umowy – 30 czerwca 2021.

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej ofert nastąpi w oparciu o kryterium ceny (przy uwzględnieniu zakresu prac).

 

1.

Cena

100 %

 

 

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja inwestycji na stronie www, w zakładce „Zapytania Ofertowe”: www.rfgsa.pl/zapytania-ofertowe. Zakres prac przedstawiony w nn zapytaniu jest orientacyjny i nie stanowi przedmiaru robót, Wykonawca sporządzając ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z ww. dokumentacją techniczną.Zapytanie ofertowe dotyczące  sporządzenia opracowania pod nazwą: „Strategia Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. na lata 2021-2025”


Termin składania ofert upływa w dniu 15 lutego 2021 roku, o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe na opracowanie planu marketingowego dla inwestycji – Rynku Rolno - Spożywczego

(Jurajski Agro Fresh Park S.A.)

Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2021 roku, o godzinie 15:00
Zapytanie ofertowe na opracowanie programu wykorzystania potencjału gospodarczego terenu o powierzchni 128 ha położonego w Gminie Mykanów jako części bazy produkcyjnej dla Rynku Hurtu Rolno‑Spożywczego, realizowanego przez Spółkę Jurajski Agro Fresh Park S.A.

(JAFP S.A.)

 Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2021 roku, o godzinie 12:00


Patio

RFG S.A.

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

NA

 

modernizację stolarki okiennej patio budynku głównego OW „Lesna Radość”

położonego przy ul.Wojska Polskiego 79, 42-360 Jastrząb, gmina Poraj


Modernizacja będzie polegać w szczególności na dostawie i montażu okien, rolet zewnętrznych oraz moskitier,

w ofercie należy również uwzględnić koszt demontażu i zagospodarowania zastępowanej stolarki okiennej, 

a także koszt wyprawy ościeznic okiennych po wykonaniu montażu.

(szczegoły w załącznikach)

 Termin składania ofert upływa w dniu 26października  2020 roku, o godzinie 10:00.


Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET