Wybierz język: plen
Menu
Kontakt

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Zarząd

Aleja Pokoju 44

42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 363 91 83

fax: +48 34 363 91 85

e-mail: rfgsa@rfgsa.pl

 

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 321
W tym miesiącu: 1206
Wszystkich: 1408047

Rada Nadzorcza

Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie,

Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa

zawiadamia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowiska Prezesa Zarządu
Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego
  w spółkach prawa handlowego,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w szczególności wynikającym z art. 22 ust 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 z późn zm.) oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679
  z późn. zm).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. życiorys (curriculum vitae) oraz list motywacyjny, zawierający m.in. dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), korespondencyjny adres pocztowy,
 2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających jednoznacznie:

a)       wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)       co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własną rachunek,

c)        co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda strona), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

 1. wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego (wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 2. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,
 3. oświadczenie o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 4. podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 5. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli kandydat przekazuje dane obejmujące szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 24.05.2022 r. do godziny 14.00 w siedzibie Zarządu Spółki w Częstochowie, Al. Pokoju 44, w sekretariacie Spółki lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółki.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje czas doręczenia zgłoszenia do Spółki.

Zgłoszenie powinno zostać przedłożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.”.

Otwarcie i dokonanie analizy formalnej zgłoszeń nastąpi do dnia: 26.05.2022r.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone od dnia 26.05.2022r. Kandydaci zostaną powiadomieni o dniu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej jeden dzień przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu
i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

Rozmowy przeprowadzane będą w siedzibie Spółki pod adresem 42-200 Częstochowa, al. Pokoju 44, II piętro – w sali konferencyjnej

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o Spółce, tj. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdanie F-01 za IV kwartał 2021 r.; Statut Spółki można uzyskać osobiście w sekretariacie Spółki w dniach od 9 do 23 maja 2022r. r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Rada Nadzorcza w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

Rada Nadzorcza w toku postępowania kwalifikacyjnego, po przeprowadzeniu rozmów i ocenie zgłoszeń, sporządzi ranking kandydatów począwszy od kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, do najniższej. Rada Nadzorcza dokona wyboru kandydata na Prezesa Zarządu osoby, która w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów.

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie lub na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska kandydata wyłonionego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania.

Rada Nadzorcza zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.                                                      Ogłoszenie z dnia 06.05.2022

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z siedzibą w Częstochowie pdf 165,88 KB Pobierz
Załącznik kwestionariusz kandydata, informacja dot. przetwarzania danych, oświadczenie docx 27,14 KB Pobierz
Regionalny Fundusz Gospodarczy S. A. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Strony internetowe TRUSTNET