Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 19.04.2024 r. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Kandydaci na stanowiska będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym w szczególności wynikającym z art. 22 ust 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259 z późn zm.) oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 z późn. zm). 
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • życiorys (curriculum vitae) oraz list motywacyjny, zawierający m.in. dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), korespondencyjny adres pocztowy,
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających jednoznacznie:
  • wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własną rachunek,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
   Wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda strona), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego (wzór kwestionariusza kandydata na Członka Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,
 • oświadczenie o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
 • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli kandydat przekazuje dane obejmujące szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane 06 maja 2024 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zarządu Spółki w Częstochowie, Al. Pokoju 44, w sekretariacie Spółki lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółki.

W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje czas doręczenia zgłoszenia do Spółki.

Zgłoszenie powinno zostać przedłożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie (odpowiednio): „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.”

Otwarcie i dokonanie analizy formalnej zgłoszeń nastąpi do dnia: 07 maja 2024r. Ewentualne uzupełnienia braków formalnych winny nastąpić do dnia 10 maja 2024r.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone od dnia 14 maja 2024 r. do dnia 21 maja 2024 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o dniu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej jeden dzień przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wyłonienia najlepszych kandydatów i w razie potrzeby przeprowadzenia z nimi dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej ze wskazaniem dodatkowego terminu.

Rozmowy przeprowadzane będą w siedzibie Spółki pod adresem 42-200 Częstochowa, al. Pokoju 44, II piętro – w sali konferencyjnej

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

 • wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

Informacje na temat wszczętego postępowania oraz informacje o Spółce, tj. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, Statut Spółki można uzyskać osobiście w sekretariacie Spółki w dniach od dnia 22 kwietnia 2024r. do dnia 06 maja 2024r. w godzinach od 9.00 do 14:00.

Rada Nadzorcza w trakcie postępowania może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert i nieuzupełnione w terminie wskazanym przez Radę oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

Rada Nadzorcza w toku postępowania kwalifikacyjnego, po przeprowadzeniu rozmów i ocenie zgłoszeń, sporządzi ranking kandydatów począwszy od kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, do najniższej. Rada Nadzorcza dokona wyboru kandydata na Członka Zarządu osoby, która w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów. W przypadku, w którym wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na pełnienie funkcji w Zarządzie, Rada podejmie uchwałę wskazującą, że dokonuje wyboru na Członka Zarządu kandydata, który uzyskał najwyższą kolejną ilość punktów lub o wszczęciu kolejnego postępowania kwalifikacyjnego.

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie lub na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska kandydata wyłonionego zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Członka Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania.

Rada Nadzorcza zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.